Felhívás | Poétai ökonómiák – Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben

Konferencia „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport szervezésében

Időpont: 2022. március 25–26.

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem (a járványhelyzet szerint élő, hibrid, vagy online formában)

A magyar irodalomtörténetben a poétai ökonómia szókapcsolat legismertebb előfordulása Kazinczy Ferenc levelezésében található, s a széphalmi mester a Lúdas Matyi szerkezetének sikerültségét dicsérte vele: „a’ poetai Oeconomia, igen jó”. E minősítés retorikai értelme arra a „felosztás[ra], rend[re]” vonatkozik, „mellyet szab az ember p. o. valamelly beszédben, theátromi játékban” (vö. Márton József, Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum, 1818).

A költészetnek lehet ugyanakkor ökonómiája akkor is, ha a „gazdálkodás, gazdáskodás, gazdaság”, vagyis „az embereknek vagyonszerzés, kezelés és alkalmazásra célzó állandó tevékenysége” (vö. Kautz Gyula, Nemzetgazdaság- és pénzügytan, 1863), válik költői témává vagy költői képhasználat elemévé. E tematikai, vagyis gazdasági tárgyakat, jelenségeket, folyamatokat, médiumokat megjelenítő vonulat mind a klasszikus, mind a modern magyar költészetben jelen van, s bizonyos időszakokban, mint az 1840-50-es években vagy a 20. század elején, különösen intenzívvé válik. A gazdaságtani témák didaktikus feldolgozása vagy szatirikus reflexiója (a fertilitas Hungariae toposzának újramondásaitól és a „mezei” vagy „házi gazdálkodás” helyes irányításának ismertetésétől az iparűzés vagy a kereskedelem világához kötődő politikai mozgalmak, mint a Védegylet, verses propagálásáig) mellett jelentős költészettörténeti hagyomány adott gazdasági relevanciájú képzetek révén erkölcsi, politikai, antropológiai vagy esztétikai értelmezést az általános emberi-társadalmi viszonyokról vagy a nemzeti közösség mibenlétéről.

Konferenciánkra olyan 20 perces előadásokat várunk, amelyek régi, klasszikus, modern vagy kortárs (magyar és/vagy idegen nyelvű) lírai, epikus vagy didaktikus verses szövegekben mutatnak rá tágan értett gazdasági folyamatok költői reprezentációira vagy tropológiájára, akár egykorú gazdaságtörténeti folyamatokkal, akár a költői nyelv retorikai gazdaságtanának (ökonomikus redukciójának vagy a jelek túltermelésének) a távlataival összefüggésben.

Jelentkezni 2022. január 16-ig lehet max. 300 szavas absztrakttal és néhány sornyi életrajzzal a következő email-címeken:

laczko28@gmail.com Laczkó András (Pécsi Tudományegyetem)

baloghgergo@outlook.com Balogh Gergő (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)

hites.sandor@abtk.hu Hites Sándor (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet)