Antológia

A védegyleti eszme

az 1840-es évek költészetében

A védegyleti eszme az 1840-es évek költészetében

A védegyleti eszme az 1840-es évek költészetében című antológia „A magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport kutatási programjának részeként készülő Költészet és gazdaság című tematikus sorozat első kötete, s az 1844 őszén alapított Országos Védegylet ügyéhez kapcsolódó verses szövegeket gyűjti egybe.

Antológiánkban igyekeztünk az 1840-es évek közepének gazdaságvédelmi törekvéseit reflektáló verses darabok teljes gyűjteményét adni, ám érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy e témában ugyanezen időszakban az itt közölt szövegeken kívül még számos szépirodalmi mű született. A dráma műneméből Degré Alajos Eljegyzés álarcz alatt és Vahot Imre Éljen a honi! című darabjai, valamint (a mozgalom támogatásának kérdéséről tárgyaló megyegyűlést bemutató második felvonása miatt) Éliássy István A’ Magyarok Éjszakamericában című munkája sorolhatók ide. Az ezekben az években napvilágot látott rövidebb terjedelmű szépprózai munkákban is sokszor felbukkant a Védegylet témája. (Lásd például Kelemenfy László Egy font Pannonia-gyertya című elbeszélését, Nagy Ignác előbb az Életképekben megjelent, majd a Magyar titkok fejezetei közé illesztett Magyar lángész, illetve a Menny és pokol második füzetében kiadott Honi című életképeit, valamint Pákh Albert humoros életképei közül A sípládás fia és a sípládás fiának az apja és A honszerelmesek címűeket.)

A többségükben a korabeli divatlapokban napvilágot látott műveket az antológia – amennyiben az lehetséges volt – a megjelenésük sorrendjében (a pontos dátum és a forrás megjelölésével) közli, ezáltal nyomon követhetővé téve a téma irodalmi reprezentációjának alakulástörténetét. Noha a gyűjteménybe számos olyan szöveg is bekerült, amely csupán melléktémaként, olykor csak egy-egy rövid utalás erejéig érinti az iparvédelmi mozgalmat vagy valamely azzal összefüggésbe hozható kérdést, két kivételtől (Arany János: Az elveszett alkotmány; Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva) eltekintve a műveket teljes terjedelmükben közöltük.

Impresszum

Szerkesztette és a jegyzeteket írta:

S. Laczkó András

Felelős kiadó: HUN-REN, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Olvasószerkesztő: Pálfy Eszter
Tervezés és digitalizáció: Bátori Anna és Maróthy Szilvia
A közölt kép forrása: Védegyleti bál (1845), Budapesti Történeti Múzeum
 
ISBN 978-615-6255-84-6
DOI

„Magyarok! ha az ipart nem pártoljátok mi vár r-átok?”

Viszhangok, Pesti Divatlap, 1845. augusztus 21., 663.

Tartalomjegyzék

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus