Tanulmányok,

cikkek

Az MTA–BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport tevékenységének keretében létrejött tudományos szakcikkek, önálló könyvfejezetek.

Hites Sándor. “Five Economies of Weltliteratur: Designs for Circulation.” Journal of World Literature 7, 2. sz. (2022): 202–233. https://doi.org/10.1163/24056480-00702006

Hites Sándor. “A Pandora’s Box of National Hostility? The Széchényis and Aristocratic Donations in Nineteenth Century East-Central Europe.” In The Dangers of Gifts from Antiquity to the Digital Age, eds. Alexandra Urakova, Tracey A. Sowerby, Tudor Sala. New York, Routledge: 2022, 101–124. https://doi.org/10.4324/9781003302407-8

Hites Sándor. “»ökonóm szemmel néz a világra« A délibábok hőse és a nemzetgazdaságtan.” In Az örökség terhe: Arany László élete és munkássága, szerk. Szilágyi Márton. Budapest, Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont: 2022, 32–45.

Kollár Zsuzsanna. “Adományozás a Váci Siketiskola alapításában.” Korall (2022): megjelenés előtt.

Kollár Zsuzsanna. “Az akadémia hatása az intézményesülő magyar színjátszásra az 1830-as években.” Theatron 16, 1. sz. (2022): 93–112, https://doi.org/10.55502/THE.2022.1.93.

Kollár Zsuzsanna. “A magánadományok jelentősége a Magyar Tudós Társaság megalapításában.” A mecenatúra színeváltozásai a magyar irodalomtörténetben konferenciakötet, 2022), megjelenés előtt.

S. Laczkó András. “A reklám helye  A védegyleti agitáció és Garay János Iparvédegyleti dala.” Verso 5, 1. sz. (2022): 4969, http://versofolyoirat.hu/verso2022_1.pdf#page=46.

T. Szabó Levente. „Irodalmi kalózok, iparlovagok, üzérek (A negatív érzelmek szerepe a magyar irodalmi kapitalizmus korai történetében).” Irodalomismeret 1. sz. (2022): 21–45.

Balogh Gergő. “Írni és megélni: Sajtóipar, mecenatúra és a gazdasági szabadságfok kérdése a magyar irodalmi modernségben.” Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021): 248–265. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10303

Bodrogi Ferenc Máté. “Bajza József és az Aurora pénze: (az Aurora-pör „hatalom-gazdasági” olvasata és a bajzai lélek).” Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021): 71–98. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10292

Császtvay Tünde. “Mennyi az annyi? Az 1849 utáni írók sokismeretlenes egyenlete – kis módszertani, bevezető gondolatok.” Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021): 30–52. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10290

Hites, Sándor. “National Internationalism in Late 19th-Century Utopias by Mór Jókai, Edward Bellamy, and William Morris.” World Literature Studies 13, No 2. (2021): 2, 69–80. https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.6

Hites Sándor. “Goethe és az irodalmi önaukció.” Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021): 289–306. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10306

Hites Sándor. “A világirodalom kortárs elméleteiből [Bevezető a Műhely rovat elé].” Literatura 47, 3. sz. (2021): 268–270. PDF

Hites Sándor. “A világirodalom protekcionista gazdaságpolitikáiról.” Literatura 47, 3. sz. (2021): 319–334. PDF

Kollár Zsuzsanna. “Kis János tudományszervező munkája.” In Fórizs Gergely, Kertész Botond és Vaderna Gábor, szerk. Egyház – Irodalom – Tudomány. Kis János (1770–1846). Budapest: reciti – Evangélikus Országos Gyűjtemény, 2021. PDF

Orbán László. “Kazinczy eladósodása az 1820-as években”. Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021): 53–70. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10291

Rózsafalvi Zsuzsanna. “Szerződés vagy pallosjog? Ambrus Zoltán és a Révai Testvérek életműszerződése.” Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021): 212–233. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10301

T. Szabó Levente. “Irodalmi középkorkultusz a 19. század közepén: reprezentáció, imagológia, poétika.” Korunk (Kolozsvár) 4. sz. (2021): 23–33.
http://real.mtak.hu/124719/

T. Szabó Levente. “»Kritikai komolysággal tapsol.« Gyulai Pál, a színházi kihívások és a színházi hivatásosodás folyamata.” Verso 2. sz. (2021): 9–46. http://versofolyoirat.hu/verso2021_2.pdf#page=7

András Csaba. “Az emancipatorikus kultúra és a képzelet paralízise.” Kellék 64 (2020): 169–196. PDF

Balogh Gergő. “A pénz szerepe a Tragédiában.” Irodalmi Magazin 8, 4. sz. (2020): 105–109. PDF

Balogh, Gergő. “Ferenc Toldy and the Emergence of the Modern Hungarian Author.” Eruditio – Educatio 15 (2020): 52–65. PDF

Bezeczky Gábor. “Miért kell az irodalomtörténésznek sajtótörténettel is foglalkoznia?” Az adatbőség zavarai: Sajtótörténeti kutatások és a digitalizáció c. műhelykonferencián tartott előadás szerkesztett változata. 2020. május 18. https://polecolit.abtk.hu/cikkek/555/

Császtvay Tünde. “A Petőfi-pör. Meg az évszázad üzlete.” Irodalomtörténeti Közlemények 124, 1. sz. (2020): 81–102. http://real-j.mtak.hu/14954/1/itk_2020_1.pdf#page=83

Maróthy Szilvia. “A nyílt és a zárt tudományról.” In Bárány Tibor, Hamp Gábor és Hermann Veronika szerk. Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok.
Budapest: Typotex, 2020. 25–38. http://real.mtak.hu/107380/

Maróthy Szilvia. “Adatbőség vagy adatínség? A sajtótörténet webes forrásai.” Az adatbőség zavarai: Sajtótörténeti kutatások és a digitalizáció c. műhelykonferencián tartott előadás szerkesztett változata. 2020. május 18. https://polecolit.abtk.hu/cikkek/560/

S. Laczkó András. “Pénz, fukarság, alku és honszeretet. Vörösmarty Mihály Honszeretet című versének értelmezési kontextusáról.” Verso 2, 1. sz. (2020): 9–50. http://versofolyoirat.hu/verso2020_1.pdf#page=7

T. Szabó, Levente. “The Glocality of the Acta Comparationis Litterarum. Local Interpretations of Educational Freedom, Coercive Innovation and Comparative Literature.” Hungarian Studies Yearbook No. 2. (2020): 60–74. http://real.mtak.hu/124718/

Hites, Sándor. “Between Social Duty and the Greed of Giving: On Philanthrocapitalism and Gift-Patriotism.” Comparative Literature Studies 56, No. 3. (2019): 469–486. 
https://www.jstor.org/stable/10.5325/complitstudies.56.3.0469 
REAL http://real.mtak.hu/105130/ (Embargó alatt.)