Sujánszky Antal: Új évre

Antológia

szöveg

Sujánszky Antal

Új évre

Egy kurta percz az év
Éltedben, drága hon!
Melly rajtad elvonult
Viharzó szárnyakon.

Köszöntni szebb jelent
Reményed nagy vala,
S alig pirosla föl
Szent vágyid’ hajnala:

De győzelembabért
Lehet kiküzdni még,
Ha híven tettre gyúl
A lelkesb nemzedék.

S dicső, boldog leszesz
Örökre, ős hazám!
Ha létesül, miért
Egekbe száll imám:

Ha anyja öntején
Szoptatja az emőt,
S bérlett kezek közé
Nem adja veszni őt.

Ha édes ajkain
Magyar szó zengedez,
S nem vágyva fény után
A lak’ nemtője lesz.

Ha lány csak magyar
Ifjúnak mond „igent”;
S erénye’ bájival
Már itt eget teremt.

Ha hitsugár ragyog
Az ifjú’ észkörén;
Szivében, a hazát
Szeretni, fő erény.

Ha hasznos czélra tör
Az edzett férfikar;
S hiú ábrándokért
Szent békét nem zavar.

Ha nincsen egy, ki hőn
Ne védné az ipart,
Mit annyi mostoha
Körülmény kötve tart.

Ha minden honfiszív
Dús áldozatra kész;
S nem pompa, czifra szók,
De tettben nagy vitéz.

Ha minden honfiszív
Megvetve a halált,
Szeretni, védni ég
A legkegyesb királyt;

Kinél nagyobb magyar
Most nincs e tág hazán,
Dicsőség’ fényköre
Ragyogva homlokán.

Ha bő áldásidért
Örömmel nyújt adót;
Fönáldva a jövő’
Diszéért lángolót.

Egekbe, oh! ezért
Repül föl szent imám;
Ez hő kivánatom
Új évre, szép Hazám!

Jegyzetek

Megjelenés

Honderü, 1845. január 2., 5.

Sujánszky Antal (1815–1906) újévi versében egyértelműen a hazafiúi kötelességek (és erények) – mint a magyar nyelv használata, a gyermekek nemzeti szellemű nevelése, a hon üdvéért való hasznos munkálkodás, áldozatkészség stb. – közé sorolta a honi ipar támogatását, amely általánossá válva elhozza a haza felvirágzását. Fontos kiemelni, hogy Sujánszky láthatóan igyekezett az iparvédelmi mozgalom békés jellegét hangsúlyozni, s az abban részt vevőket óvni a túlzásoktól. A Védegyletre utaló versszak előtt olvasható strófa szerint a hazafinak ugyan hasznos célok elérésére kell törekednie (a honi ipar fellendítése, amelynek fejlődését „mostoha [k]örülmény”-ek akadályozzák, kétségkívül ilyen), ugyanakkor nem szabad hiú ábrándok miatt békétlenséget keltenie. Sujánszky intései az előző év utolsó hónapjaiban a Védegylet ügyében folytatott politikai vitákhoz kapcsolódnak, amelyekben fontos szerepet kapott a mozgalom felforgató vagy békés jellegének firtatása, elsősorban Magyarország Ausztriához és az örökös tartományokhoz (illetve a kormányhoz és az uralkodóhoz) fűződő viszonya tekintetében. Minden bizonnyal ehhez a vitához kapcsolódik a hagyományos erény, a királyhoz való hűség hangsúlyozása, valamint az uralkodó, „[k]inél nagyobb magyar / [m]ost nincs e tág hazán”, igaz hazafiként való ábrázolása is.

A kérdés kapcsán a gyűjtemény szövegei közül lásd még:

Petőfi Sándor Védegyleti dalát
illetve Döbrentei Gábor Iparegyleti dalát.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus