Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Antológia

szöveg

Bulyovszky Gyula

Nemzeti képtár

IV. Kossuth

Gyapjut adánk ’s nékünk drágán megszőtte a’ külföld,
            ’S tengett a’ hon-ipar annyi ügyes kezeken:
Hány ezeren tűrték? de te hő kebledre ölelted,
            ’S most honi posztót ád Gács – a’ magyar kos után.

Út a’ vége nevednek, út teszi végtelené is
            Éltét lelkünkben: – tengeri és a’ vasút!

V. Beőthy

Külhoni fényüzés hogy a’ hon zsírját ki ne szívja,
            Jólétünk ’s iparunk védeni – böjtöt ajánlsz.

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1846. október 10., 475–476.

Bulyovszky Gyula (1827–1883) politikusok és költők (Wesselényi, Kölcsey, Deák, Kossuth, Beöthy, Klauzál, Eötvös, Szemere, Szentkirályi, Berzsenyi) neveire írt sorozatának két darabja hozható kapcsolatba a Védegylettel.

A Kossuthra írt két epigramma közül az első a mozgalom számára kiemelt jelentőséggel bíró textiliparra, illetve a legfontosabb hazai posztógyárra, a gácsira utal.

Ezek vonatkozásában lásd:

Berecz Károly Állatmutatvány
Pajor István Gyárak
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve az ezekre vonatkozó jegyzeteket.

A második darab közvetlenül nem az iparvédő mozgalomra, hanem az ekkor ugyancsak fontos vukovár–fiumei vasút és a tengeri kereskedelem ügye kapcsán méltatja a politikust.

A Beöthy Ödönre írt epigramma a honi ipart támogató hazafias/szelektív vásárlásnak a honleányi/hazafiúi aszkézisben megnyilvánuló honszeretet szép példájaként való (a védegyleti retorikában egyébként közhelyszerű) értelmezését tulajdonítja a politikusnak. Ez persze nem véletlen, Beöthy 1844. december 15-én így lelkesítette nagyváradi hallgatóságát a mozgalom támogatására: „[T]örvényt nem alkothatott a’ nemzet gyáripara virágoztatása végett, ti töletek, honleányok várjuk azt, hogy a’ mit a’ nemzet törvénye nem alkothatott, ti tettlegesítsétek azt önbüszkeségre lett ébredéstökkel. Örökös panasz, hogy pénzünk nincs, hogy szegények vagyunk, és mégis, ha megérkeznek a’ bécsi ’s más pipere- ’s csipkekereskedők tömött ládái egy-két nap mulva üresen konganak Buda felé a’ fóti szekereken. Im itt a’ szép ürügy! Ne vegyetek magatokra öltönyt, ha az nem honi kelme, hiszen ugy sincs pénzünk! és kétszeresen nyerünk; a’ honpártolás szine alatt büszkén járhatunk durva szövet- ’s foltos ruhákban, pénzünk is megmarad ’s a’ hon gyáripara is felvirágzik.” (Életképek, 1844. december 28., 849.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus