Erdélyi János: Satyrák

Antológia

szöveg

Erdélyi János

Satyrák

 I.

Civilisatiónk

Verset, de nyerset írok, mert e’ hon
A’ nyers terméknek bővében vagyon.
Én Istenemnek áldott szent fija!
Való, hogy úgy kifejlett Hunnia?
Hogy olly nagy a’ civilisatio,
Mint ábrándozva elmondjuk?

                      Echó.                          O! O!

A’ műipart mi nézi, illeti:
Szemünkre senki nem térítheti,
Hogy ebben nem mi állnánk legelől,
Kivált ha tud a’ kutyabőr felől,
Ezt olly jól tudjuk elkészíteni,
Hogy a’ ki merne kisebbíteni;
Majd megmutatnók,
Hogy a’ gúny nem bók.
Ki a’ magyarnak bókocskát csinál,
Annak díjában kutyabőrt kinál. –
Látjátok azt a’ viszketeg
Embert? az arcza, mint a’ pöfeteg;
Az törvénytudó,
Ez országfutó.
Nagy könyv előtte,
Ebbőrbe kötve;
Abból egész nap mormol bő igét,
Védvén a’ jogok legszentebbikét;
Ki volna más e’
Nagyszívű bátor,
Mint egy prókátor?
Míg fedte a’ bőr a’ jó állatot,
Az élő állat föl nem kaphatott.
Kenyérhaj ’s üres koncz jutott neki,
A’ rosz cseléd ebrúdon hányta ki.
Hűséges voltát el nem ismerék,
Bár volt az udvar leghivebb őre;
Ha rút idő volt, házból kiverék:
’S őriztetik most ereklyebőre.
Ha életében őrzé javaid,
És halva bőrén irvák jogaid,
Kiméld, ha látod, a’ szegény ebet,
Hisz ez amannak utóda lehet.

A’ műiparból a’ kereskedés
Fejlik, mint szóból a’ verekedés,
De a’ magyar nem úgy tesz, mint a’ britt,
Melyet szigetjén nagy tenger körit;
’S egész világra portékát viszen,
Ha vette egyen, árulja tizen.
Mert rajta hagyja nem szennyét kezének,
De csinyját bínyját alkotó eszének.
Nem, a’ magyar nem úgy kereskedik;
Ő házasul avagy pereskedik.
Nincs pénz? vagyon leány gazdag, a’ kivel
Boldog lehet, bár semmit nem mivel.
Mert élre vannak verve aranyi,
Polgárleányka ’s tud zsugorgani.
Az apja mindig egyfélével élt,
Egy öltözetben töltött nyarat télt;
Ingén kabátján porzott a tobák;

Az illyen lények nemde ostobák? –
Minden kis fillért, mellyet kiadott
Előbb fogához vert, koczogtatott.
Minden garasra, a’ melyet bevett,
Miként a’ rabra, kettős zárt vetett.
Igy a’ leányka jól áll, ’s a’ mami
Egyet sohajt, „még kéne valami!”
És lelke teste vágya úri rang,
Ez a’ kinek nincs, félbitang, csatang.
’S jő egy fiscalis,
Egy talis qualis;
’S milly szép a’ jövő!
Mert úri a’ vő.
És megvan a’ rang, megvan kelleme,
Igen, de mellytől futni kellene.
Most a’ nagyasszony, ha nem éhezik,
A’ tensurral egy tálból sem eszik.

Más mód magyarnak pénzre tenni szert,
Vén leveleikből kezdni perre pert.
Hány jó magyarnak van bőven pere,
’S nincs naprul napra biztos kenyere.
A’ sok actio,
Executio.
Oppositio,
Repositio,
Mindannyi o! o!
A’ vér a’ vérrel mindig háborog,
„Enyim, tiéd” mi kérdésben forog.
’S az a’ tulajdon legszentebb joga,
Hogy várhat addig gyermek ’s unoka,
Míg a’ mi rája néz, kezébe jő.
– Ördög, prókátor egy bordába sző –
Igy a’ kinek ősökrül volna, sincs;
Igaz jószág! de mellynek párja nincs.
Törvénykezünk rá, ’s vesztünk általa;
Ez az igazság szép diadala!

Rosz gazda vagy te, fajtám, nemzetem!
Mulatságod sehogy sem szeretem.
Törvényed oszt, mint kártyakeverő;
Mindenki azzal játszik, a’ mi jő.
Pörlő beszéd már régi rossz szokásod,
Természeteddé vála, véredbe vásott.
És terjed a’ szó,
A’ szélbe való.
Van morgadalom
És dörgedelem.
És a’ magyar ember,
Ki szólni sokat mer,
Mindig bele nyer,
’S ím, itt a’ süker!
Mondják, prókátor nép vagy, nemzetem,
Mulatságod sehogy sem szeretem.

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845. szeptember 27., 399–402.

Erdélyi János szatírája a szöveg expozíciója és az azt követő két szakasz miatt hozható összefüggésbe a honi ipar fellendítésére létrejött mozgalommal. A felütés („e’ hon / A’ nyers terméknek bővében vagyon”) a mindenben bővelkedő ország hagyományos képzetére, a fertilitas Hungariae toposzra utal. A folytatás ebből kiindulva válaszol a következő sorokban feltett kérdésre: „Való, hogy úgy kifejlett Hunnia? / Hogy olly nagy a’ civilisatio, / Mint ábrándozva elmondjuk?” Friedrich List a Védegylet szempontjából fontos, 1843-ban magyarul A’ politikai gazdálkodás nemzeti rendszere címen megjelent munkája nemcsak a „népek terményző erői (produktive Kräfte)” közé sorolta, hanem a valódi, vagyis úgy gazdasági, mint politikai tekintetben önálló nemzeti lét legalapvetőbb feltételeinek egyikeként határozta meg a „természeti alapok és anyagi tőkék” birtoklását. (Vö. List Fridrik, A’ politikai gazdálkodás nemzeti rendszere I., ford. Sárváry Antal, Kőszeg, Reichard Károly, 1843, 66.) A kedvező természeti adottságok, az anyagi erőforrások megléte azonban csupán szükséges, de önmagában semmiképpen sem elégséges feltétele a valóban önálló (gazdasági, politikai és jogi, szellemi és erkölcsi tekintetben is teljesen kifejlett, függetlenségét és érdekeit védelmezni képes) nemzetté válásnak. Ehhez ugyanis List szerint elengedhetetlen a gazdasági fejlődés legmagasabb fokának elérése, vagyis az, hogy „a’ földművelés, a’ kézműzetek és a’ kereskedés egyenlően kiképezve” legyenek: „A’ csupa földművelési nemzet […], olyan egy karú egyén, ki idegen kart használ, melynek segélyéről azonban nem minden esetekre van biztosítva. Ellenben a’ földművelési- és kézműzetesi-nemzet olyan egyén; kinek rendelkezésére két saját karjai állnak készen.” (Vö. List, i. m., II. kötet 88.) A minden jóban bővelkedő hon feletti büszkeséget kifejező fertilitas Hungariae-toposz ebből a nézőpontból éppen azt az állapotot, vagyis az ország mezőgazdasági, „nyersterményezői” státuszát mutatta kívánatosnak, amelynek a birodalmi vámpolitika miatti kényszerű fenntartása a védegyletisták szerint az ország fokozatos elszegényedését okozta, végső soron pedig a nem csupán gazdasági, hanem politikai értelemben vett függetlenség elvesztésével is fenyegetett. (Erről lásd még az Alváry Védegylet című epigrammájára vonatkozó jegyzeteket.) A Civilisatiónk szintén a „földművelési nemzet” szintjén való megrekedéssel asszociálja az expozíciójában felidézett toposzt, a szöveg folytatása ugyanis ebből vezeti le a magyar nemzet képtelenségét a következő fejlődési szakaszokba (ipar, kereskedelem) való átlépésre.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus