Csalánfi: Pénz

Antológia

szöveg

Csalánfi

Pénz

Milly kis vér is elég a testben, hogyha ki nem csorg:
           „Vajmi kevés pénz kell… hogyha a honba’ forog!”

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. április 17., 89.

Az epigramma hon/test, pénz/vér metaforikája a védegyleti agitációban korábban is felbukkant már. Az Életképek még az országos szervezet hivatalos megalakulása (1844. október 6.) előtt így buzdított a honi termékek vásárlására: „Magyarok! a’ hon várja, hogy Hunnia minden polgára teljesítse kötelességét! – – Szegények vagyunk, hazafiak! olly szegények, hogy legnyomasztóbb szükségeink fedezésére nincs tehetségünk, nincs pénzerőnk. ’S napról napra mindinkább szegényedünk, mert ezer csatorna nyílik tőlünk a’ külföld sóvár pénztáraiba, mellyek szomjan nyeldesik hontestünknek életadó vérét: vagyonunkat, pénzünket; ’s midőn olly számosan vannak köztünk, kik a’ közhaza legszentebb követelésének, az adózásnak ellenségei: nincs, nem volt eddig egy sem, ki saját szükségei fedezése, fényvágya kielégítése végett a’ külföldnek nem adózott volna… És út nyílik most előttünk, takarékoskodni minmagunk a’ kedves hon számára.”

Ugyanez a (valószínűleg a divatlapot szerkesztő és az országos egylet „igazgató választmányának” tagjai között szereplő Frankenburg Adolf által fogalmazott) szöveg a honi ipar felvirágoztatásához szükséges anyagi hozzájárulás csekély voltáról is szól, ha nem is a teljes pénzösszeg, hanem annak az egyes polgárokra háruló mértékét illetően: „Ne véljétek, Magyarhon lelkes leányai! ne vélje egy se közületek, hogy ő vállait az országos védegylet gyámolításától visszavonhatja, tán azon gondolattal, mellyet olly gyakran szokott különben a’ hanyagság és részvétlenség elmondani: hogy az ő egyes hozzájárulása vagy elmaradása sem előmozdítni, sem hátráltatni nem képes az ügyet. Illy szót, fájdalom! igen gyakran van alkalmunk hallani; pedig ha minden egyes így gondolkoznék, pusztán és gyámolítlanul állna a’ legszentebb ügy. Hiszen ha ki Magyarhon lakosságát összeszámolni akarná, ’s minden egyes embernél azon gondolattal állna tovább: »hiszen ez csak egy«, és »vele vagy nélküle számom nem igen szaporodik vagy kevesbül«, – az illykép számolónak papírján végül is a’ várt tizenkét millio helyett zerus állna, a’ számolónak nem nagy vigasztalására ugyan, de tökéletesen megfelelőleg számolási módjának, melly szerint minden egyest mellőzhetőnek tekinte. És ha, nemeslelkű hölgyek! e’ hon virágzását ohajtja kebletek, miért ne iparkodjatok azok sorába állani, kik, bármilly csekély legyen is egyes erejök, azt buzgóan csatolják a’ naggyá csak így emelhető közerőhöz? ’S mire mehet itt az összemunkálás, a’ vállak egybevetése, rövid számolás megmutatja: ha az országos védegyesületre ötszázezer aláíró találkozik, ’s ha mindegyiknek egy évi költségét, mit eddig külföldi árukért adott, csak 20 forintra tesszük is, évenként tíz millio forint vándorolt ez úton szegény hazánkból a’ külföld számára, melly nagy összeg – egyesek összemunkálásának gyümölcse – a’ honnak fog ezentúl javára háramlani…Azért mindenek felett lelkes pártolást az országos védegyesületnek mindenkitől, minden egyestől! – És e’ pártolás nem kerül legkisebb áldozatba, sem pénzkiadás, sem nélkülözés tekintetében. Az országos védegylet megállapítására senkitől de csak legkisebbé is terhelő pénzköltségi hozzájárulás nem kívántatik; minden csak abból áll, hogy a’ mit honi termékül vagy készítményül megkaphatunk (’s legyen bár az gyárhiány vagy kézműveink fejletlensége miatt még kevésbé tökéletes), azért ne adjuk, ne vesztegessük, ne pazaroljuk a’ külföldnek pénzünket. Nemcsak nem áldozat ez, de lehet-e a’ szülő, a’ tápláló, ’s fentartó honnak ennél szerényebb, igénytelenebb kívánata, melly nem arra vágyik, hogy pénzünkkel adózzunk oltárára, hanem csak azt kéri egyedül, hogy a’ vagyont, a’ pénzt, mellyet ő nyújt nekünk, ne tékozoljuk bővelkedő idegeneknek, hanem – kiadni akarván azt – vele őt inkább, mint az idegent, gyámolítsuk?” (Vö. Életképek, 1844. október 2., 454–455.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus