Nina, Szegszárdról [Garay Franciska?]: Védegyleti szózat

Antológia

szöveg

Nina, Szegszárdról [Garay Franciska?]

Védegyleti szózat

– a magyar hölgyekhez –

Fel, fel, leányi e honnak,
Magasztos tettre fel,
Mellyért a honfi annyit küzd,
A költő dalra kel.

Fogadjuk a szent becsület
S hon nemtőére meg,
(S nem honleány, ki szép szavát
Szegné az eskünek!)

Hogy míg szivünk érzeni tud,
Mit csak adhat hazánk,
Azt a külföld- és gyáriból
Ingyen sem hordanánk!

Az egri hős-nők szelleme
Ébressze lelkeink, –
Ők a honért vért adni – mi
Tettet ne rettegjünk!

Tettet kíván tőlünk a föld,
„Melly ápol s eltakar,”
S ki anyján, ha tud, nem segít,
Az nem lány, nem magyar!

Magyar leány, ki élsz, oh fel,
A zászló fenlobog –
Mutasd meg, hogy megvédeni
Ma is tudod honod!

S ha kél napunk – hazánknak így
Fel kell virúlnia –
Vessen sugárt a nőkre is
A tettek hajnala!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. március 16., 347.

A vers szerzője Garay János egyik testvére (talán Garay Franciska). A költő valószínűleg erre a költeményre utal az 1845 februárjában apjához írt levelében: „Nina verse mindnyájunkat meglepett, csak rajta, rajta! még majd ez a’ Garay család egész művészi család lesz! csak kár, hogy nem zongoravirtuózok, vagy életművészek, hanem mind szegény versírásra unszolja őket a’ Músa! Majd gondoskodom róla, hogy a’ vers kijöjjön!” (Garay János levelezése atyjával és öccsével II., közli Kozocsa Sándor, ItK, 1940/2, 170.)

A honi ipar védelme és támogatása nemcsak az igaz hazafiak, hanem a honleányok kötelességei közé is beépült 1844 végén. (Erről lásd Garay János Magyar leány dala című versének magyarázó jegyzetét.) Bár számos, a hölgyeket ennek a kötelességnek a teljesítésére figyelmeztető és buzdító szöveg, köztük több költemény (Garay János Magyar leány dala; Garay János Iparvédegyleti dal; Urházy Szép, szebb, legszebb; Kolmár József Nőm dala) is megjelent az 1840-es évek közepén, talán a Védegyleti szózat az egyetlen olyan, a korabeli hazai sajtóban napvilágot látott vers, amelynek a szerzője is nő.

Ebben a költeményben is megjelenik a korábban Bajza Ébresztőjében, utóbb pedig Garay János Iparvédegyleti dalában (valamint természetesen több szónoki beszédben és publicisztikai műben) is felbukkanó összevetés a hon védelmezésének hajdani (harcos és véráldozattal járó), illetve a békésebb jelen igényeinek megfelelő, a belföldi ipar támogatásában, konkrétabban – ha ez nem is kerül mindig egyértelműen kimondásra – a hazafias szempontú szelektív vásárlásban/fogyasztásban megnyilvánuló módja között. Míg azonban Bajza és Garay János csak általánosságban utal a múltbéli honvédő harcokra, a kifejezetten „a magyar hölgyekhez” címzett Védegyleti szózat konkrét példát állít olvasói elé az egri nők hősiességét felidézve.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus