Berecz Károly: Állatmutatvány

Antológia

szöveg

Berecz Károly

Állatmutatvány

Jelszó:
„Egy magyar arszlánt fess talpig külföldi ruhában,
              Ajka közé plantage-t s franczia bort elibe –
És fesd a belipart majd mellé rongyos alakban,
              Melly bágyadt szemeit búsan emelje reá.”

                                                          Székács Pál

Azt hittük eddig, hogy még a magyar
Lófuttatáson kívül mit se tud;
Istennek hála! most mi tévedénk.
Bár mit beszél a jámbor útazó,
Ki útainkon tűrni megtanul –
S bár mit beszél, ki dobra ütni kész
Szükségeinknek hosszu névsorát,
S rőfszámra méri a tengerpanaszt:
Előbbre tör, előbb van a magyar!
De – mert hazánkban sok a kétkedő,
Kivált ez ügyben – minthogy vajmi rég
Kürtölni halljuk, hogy mi haladunk,
S ugy tetszik még is, mintha egy helyen,
Mint sárfenékben megragadt szekér,
Mozgás helyett csupán veszteglenénk:
Egy képet nyujtok szép tanújelül,
Hogy a magyar haladni megtanult.
            Közelbre kérem hát hontársimat
S a nagy közönség minden tagjait,
Ingyen-mutatvány, amit hirdetek,
S igy édesen reménylenem szabad,
Hogy, mert adózni itt nem kelletik,
Szűz vállasink is eljövendenek.
            A dús magyar föld bár ökröt, lovat
Már régidőktől bőségben növel,
Arszlánokat csak mívelt századunk
Tudott teremtni e hon kebliben.
S most kérem, aki szólni tud
Tótfrancziásan vagy rosz németül,
Jöjjön közelb és váltson véle szót –
Mert a magyar szó nyelvének nehéz,
Kitörnék benne, olly igen kemény.
És nézze meg e finom termetet,
Milly lepke-könnyű! bár e könnyűség,
A mint beszélik, onnét származik:
Hogy szív- s fejökben nincsen semmi súly,
S mert a magyarban sok tárgyismeret
Van – legkivált az állatok körűl –
Tessék közelről megtapintani;
Ó e nemes faj olly igen szelíd,
Kötélre, lánczra senki nem teszi;
Bár a gonosz nép Nádudvar körül
Azt kürtöli: hogy arra érdemes.
Szép körmiről itélni bár nehéz,
Annyit talán de megjegyezhetünk:
Hogy e hoszúra meghagyott köröm
Dologtalanság bélyegző jele,
S e szép tulajdon – drága nemzeti;
Dicsérjük értte, hogy megőrizé!
Mert mint korán elhagyta szép honát,
Legelső gondja úgy is az vala:
Lerázni rögtön, a mi még kevés
Az őshazából rajta megmaradt;
S fölszedte aztán útonútfelen
Más nemzeteknek czifra rongyait.
Meglakta Párist, Bécset, Angliát,
Azt tartva bölcsen: hogy ki költeni
Pénzét akarja, jobbat nem tehet,
Mint azt külföldön elpazarlani.
Később honába a mint visszatért,
Most kezdte még csak áttekinteni,
Mi más az élet túl a Karpaton;
S gúnyolni kezdé e vad nemzetet,
Melly most is azzal küzködik:
Mi a teendő annyi baj között?
            Azóta élte egy szép példakép:
Imádja, a mit a külföld terem,
Sajnálva nézi a szegény honit,
Melly pórias csak s urnak nem való.
Tokaj borára még sohsem szorult,
Champagnei ennél sokkal ízesebb.
Ángol lovászt tart s német lokajt,
S mert asztalára legfőbb gondja van,
Tart frank szakácsot, Párisból valót,
S mint Pestbudán is nem régen tevék:
Ángol kutyákat nagy pénzen hozat.
Szinházba eljár, hogyha franczia
Kóborszínészek német színpadon
Erkölcsi drámát szépen játszanak;
Vagy kornyikáló híres énekes
Érzékgyönyörbe ringatón dalol,
Vagy Taglioni- s Elszler Fanninak
Piczinyke lábin múlathat szeme.
A nemzetit még most sem ismeri;
Hallott felőle még is annyi szót:
Hogy abba’ rosz színészek játszanak
Üres padoknak rosz komédiát. –
            És mert honunkban mostan a közügy
Szép jelszavára minden meghajol,
Közgyűlésekben ő is részt veszen.
Közgyűlésekben?! nemde szép s dicső
Egy illy míveltség példaképe, ha
Országos ügyben küzdhomokra száll?
Illy ismerettel milly sokat tehet!
Kivált, ha tudna jól is magyarul –
Mert fájdalom, hogy a tanácskozás
Nem francziául avvagy németül,
De a hazának nyelvén tartatik;
Mindegy – hisz annyit bölcsen megtanul:
Hogy „pártolom, mit N. N. monda ki.”
S ki hinné, e szó olly sokat jelent
A gyülteremben, mintha Cicero
Ékes szavával hosszan szólana.
            Mert közgyűlésre tévedett szavunk –
S nálunk ezen túl nincsen biztos út, –
S járatlan úton, mint igaz magyar,
Mi sem szeretnénk orra bukni még:
Arszlánainknak egy másik faját
Vegyük szemügyre, millyet ifjaink
Között találni számra eleget.
Harmad- s negyedrész arszlánok felől
Hallottatok már itt-ott furcsa szót, –
Elég legyen hát annyit mondanom,
Hogy ők alantabb sphaerák gyermeki,
A kikre a szép példakép hatott,
S holdkórosakká lettek, s a divat
Lőn szív- s eszöknek holdja, mindene.
A „parlez vous”-nál ez már semmi mást
Nem tud kinyögni – mégis jól beszélt
Magyar szavába francziát akar
S rosz németet vegyítni szüntelen.
S míg apja otthon Nyíregyház körül
A mély homokban szánt, vet és arat,
Ő, mint Magyarhon egyik dandy-ja,
Fodrászhoz jár, jaquemar-keztyűt visel,
Mázos topánt s lókörmös botot, –
És félszemére téli ablakot
Rak nyárközépen, mintha rosz szemét
A megfagyástól untig féltené.
És mert korunkban – mellynek jelleme
Más minden inkább, csak nem hősiség –
Párbajra kelni most divatba jött,
Arszlánaink is nagy vitézek ott,
Hol jó előre tudja mindenik:
Hogy nincs golyóra töltve fegyverök.
            És kérdezem most, drága jó urak,
Meddig s hová visz e kényelmes út?
Talán ti vagytok boldogabb jövőnk
Tavaszkorányán fénylő csillagok?
S ti lesztek, a kik e szegény haza
Hő könnyeit egykor letörlitek?
De szívetekben nincsen semmi hang,
Melly a hazának szívverésivel,
Mint hálahymnusz egybehangzanék.
„Önnön fajunkban élő ostorok”
Vagytok ti, kik az édes jó anyát
Sápadt nyomorban látva gúnyosan
Föl-fölkaczagtok hő kérelmire;
És lelketekben nincsen olly erő;
Melly a hiúság csábos képinek
Elébe tenné a nemzet javát.
Ha nincs ipar még nálunk olly jeles,
Mint külhazában – mért nem öntözöd
A gyönge fának száraz gyökerét?
Gyümölcsre vágysz, de fákat nem növelsz.
            És e hazának nincs-e nyelve szép,
A melly hatalmas, mint a római,
És lágy, miként az esti fúvalom;
A melly, ha szükség, dörgő vad vihar,
Vagy mint szelíden ömlő hárfa-hang,
Édes szerelmet gyöngéden dalol;
S ha egy hatalmas szellemóriás
A gondolatnak fényes csarnokit
Elődbe tudja tárni rajt’:
Hitvány piperkőcz benne nem talál
Nyelvére illő hangokat?!
            S mért néked e lom, a mit a divat
S álhiúság a nyakadba szab?
Hisz ugy is immár drága ős neved
Váltóidézés, csőd s egyéb miatt
A hírlapokban többször nyomva volt!
Van a hazában már egykét virág
Ifjú kezeknek a miket lehet
S kell, gondosan hogy ápolgassanak.
Küzdjünk előre a zászló alatt,
Melly bérczeinken most kitűzve van,
És egyesüljünk: hogy minden honit
Hőn pártolandunk,
légyen bár kevés
Mi szűk körünkben eszközölhető; –
Igyunk magyar bort, és szívjunk magyar
Szivart, habár még most kissé fanyar, –
S legyen ruhánknak szőre bár kemény,
Megfinomítja azt ez öntudat:
Ha durva is még – ámde nemzeti!
S egy szebb jövendő itt a pályaczél.

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1844. november 10., 82–83.

A lap közlése szerint Berecz műve „[a]z országgyűlési ifjúság olvasó körében másod pályadíjt nyert satyra”. Berecz Károly (1821–1874) állatjellemrajza a külföldieskedő divatfi vagy „arszlán” (oroszlán; a hasonló értelemben, vagyis a ’piperkőc’ jelentésben a korban szintén használatos francia ’lion’ szó magyar megfelelője) típusán gúnyolódik. A figura jellemzését az abszentizmus, illetve a külföldi divat a hazai termékek lenézésében és a külhoni eredetű áruk vásárlásában megnyilvánuló szolgai követése kapcsolja közvetlenül a honi műipar védelmének ügyéhez. Ez utóbbi a Székács Páltól származó „jelszón” kívül a szatíra a hazai árucikkek, a nemzeti szimbólumnak számító bor és – a szövegben modernebb formájában, szivarként megjelenő – dohány mellett a honi anyagból készült ruházat vásárlására buzdító utolsó soraiban is felbukkan: „Igyunk magyar bort, és szívjunk magyar / Szivart, habár még most kissé fanyar, – / S legyen ruhánknak szőre bár kemény, / Megfinomítja azt, ez öntudat: / Ha durva is még – ámde nemzeti! / S egy szebb jövendő itt a pályaczél.” A Védegylet legfontosabb deklarált céljainak egyike a hazai textilipar (a fogyasztás irányításával megvalósítandó) piaci támogatása volt, ezért a külföldi gyártmányokról való lemondás, s ezek helyett az olykor gyengébb minőségű honi készítmények viselése az ország felvirágoztatásáért hozott áldozat megnyilvánulásaként értelmeződött, s mint az igazi hazafit és honleányt azonosító jel komoly szimbolikus jelentőségre tett szert az 1840-es évek közepén.

A hazai textilipar Védegylet általi támogatásának gazdasági hatásáról lásd:
John Komlós, A Védegylet, Történelmi Szemle, 1981/1, 51–57.

A dohány nacionalizálásáról és annak gazdasági hátteréről, valamint a borról mint nemzeti alkoholról lásd:
Alexander Maxwell Everyday Nationalism in Hungary című könyvének Hungary’s National Tobacco, illetve Hungary’s National Wine című fejezeteit: Alexander Maxwell, Everyday Nationalism in Hungary, 1789–1867, Berlin–Boston, De Gruyter, 2019, 66–127.

A „külföldieskedés” problémájáról a gyűjteményben lásd: 

Fekete János: Mi kell a magyarnak?
Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Molnár György A haza reményei
Garay János Magyar leány dala
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Alváry Fehér hollói ritkaság
Ney Ferenc Cosmopoliták
Riskó Hymnus-féle
Sujánszky Antal Deák Ferenchez
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus