B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Antológia

szöveg

B. Szabó Lajos

Nemzeti ruhánk szózata

Két száz esztendő már szinte lejára, mióta
            Zárva valának rám nézve a táncztermek.
Egy formátlan mez kiszorított ősi helyemről,
            Frakk tán vagy micsoda? nem tudom azt, mi okon.
Hajh! pedig a míkoron győzött vala a magyar: akkor
            Győzelemünnepeken, táncz s zene közt mulaték. –
És most tán győzött, vagy győzni fog a magyar újra?
            Győznie kell, mert ím táncztermébe vive!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. márc. 16., 352.

Balkányi Szabó Lajos (1823–1889) epigrammája az előző hónapok a védegyleti mozgalmat támogató fővárosi és vidéki táncmulatságaira utal, amelyeken a honi kelmék mellett egyre fontosabbá vált a nemzeti szabású ruhák viselése is.

A bálok szerepe az iparvédelem eszméjének népszerűsítésében nem volt elhanyagolható. A Honderü már 1844 novemberében az egyesület „a nemzetiségnek kézzel lábbali terjesztésében (kézzel a gyárak, lábbal pedig a bálak által)” buzgólkodó támogatóin gúnyolódott. ( Honderü, 1844. november 7., 372.) A Pesti Divatlap 1844 utolsó számában közölt divatképe a „nemzeti bálias” viseletet mutatta be. A képet magyarázó szöveg jól érzékelteti a táncvigalmak jelentőségét abban, hogy a belföldön előállított anyagok mellett a magyaros viseletek is divatossá váljanak; az érvelés szerint a bálokon járt magyar táncok, valamint a honi kelmék és nemzeti öltözetek csak együtt alkotnak tökéletes egységet: „Sajátságos szép nemzeti tánczunkhoz, magyar kelméü, magyar szabású öltözet kívántatik. E három elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymás között; egyenként is jó és szép az mindenik, de nem kiegészített, nem tökéletes.” (Pesti Divatlap, 1844. december, utolsó szám, 195.)

A divatlapok a következő farsangi időszakról szóló báli tudósításaiból úgy látszik, hogy a honi (anyag) és nemzeti (szabás, zene, tánc) egysége ténylegesen megvalósult. Az Életképek az 1845-ös év elején elégedetten nyugtázta, hogy az ország minden zugából érkező báli tudósítások szerint a vidékiek is „honi ipart pártolnak, tánczvigalmaikban »a’ honi karton« ’s általában honi kelmék, magyar szabású öltönyök ’s nemzeti tánczok játszák a’ főszerepet”. (Életképek 1845. február 1., 158) Egy példát kiemelve: az ipolysági táncvigalomban megjelentek csárdást és körmagyart táncoltak, s a divatlap tudósítója dicsérte „a’ magyar szabású öltönyökben megjelent szebbnél szebb nőket, különösen a’ mindenben lelkes Nedeczky-Dacsó családot, melly honi zöld kartonban jelent meg ’s ruháik sötétével a’ már elkorcsosult magyar női szellem ébredési világát hirdeté!” (Életképek, 1845. február 22., 252.) Az ehhez hasonló példák sokaságát látva az Életképek bátran kijelentette, hogy „társaséletünk, nemzetiség tekintetében, e’ farsangon át mind a’ fővárosban, mind a’ vidéken – szülte legyen azt magasztos lelkesültség vagy puszta divat, vagy akár mindkettőnek vegyülete – olly örvendetes fordulatot vőn, hogy az eredménnyel méltán megelégedhetik, ’s azt »visszamagyarosodásunk« előhajnala gyanánt teljes szívből üdvözölheti a’ magyar hazafi.” (Életképek, 1845. február 1., 159.) A lap Hírlapi Méh rovatában megjelent egyik írás szerzője szerint kétségtelen, hogy az 1845-ös farsang valóban magyar volt: „Adja Isten, hogy ez örvendetes fordulat, e’ régi korcsosodásunk- ’s elkülföldieskedett állapotunkbóli átmenet, ez önmagunkbai visszatérés, hűség és ragaszkodás nyelvünk-, szokásaink- ’s viseletünkhez, szóval: nemzetiségünkhez, ne csak rövid farsangi tünemény vagy bohóskodás lett légyen: hanem e’ társaséleti krónikánk lapjain olly sokat ígérőleg elkezdett történeti rajznak (vagy, ha tetszik, nemzeti regénynek) megszakasztás nélkül sokáig, még igen sokáig »folytatása következzék« […].” (Életképek, 1845. március 1., 288–289.)

A nemzeti szabású viseletek divatja kapcsán lásd még:

Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Sréter Kálmán Exempla trahunt

című műveit, illetve azok magyarázatát.

A honi gyártmányú szövetek vásárlának elvárásától a nemzeti szabású viseletek divatjáig és a magyar szellemű bálokig vezető folyamat egykorú ábrázolását lásd Nárcziss, Tánczvigalom Pesten: Télhó 15-dikén, Életképek, 1845. január 18., 97–98.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus