Bajza József: Ébresztő

Antológia

szöveg

Bajza József

Ébresztő

Ébredj nagy álmaidból,
Ébredj, Árpád fia!
Fölkelt a nap: hazádnak
Föl kell virúlnia!

Ellenséges hadakkal
Víttál ezer csatát.
Szívvéreden ezerszer
Váltád meg a hazát:

A felvirradt kor ismét
Igényli szívedet,
Vért nem kér, csak hazáért
Égő szerelmedet.

Igényli, hogy becsűljed
Honod külföld felett;
Védd, ápold, mikkel Isten
Megáldá földedet.

A mit gyártott magyar kéz,
Nevelt a hontelek,
A mit magyar zamattal
Ihlettek a szelek;

Mi a rónák felett él,
Hegyaknában terem:
Mind az nemes fajodnak
Erőt adó elem.

S függjön rajtad darócz bár,
S szembántó színzavar,
Becses, mikor hazáért
Égő szivet takar.

Oh nemzet, nemzet, eszmélj,
Becsűld meg tenmagad,
Gyilkold le szolgavágyad,
Mely külföldhöz ragad;

Járj egyesűlt erővel,
Tégy egy szent fogadást:
Hazádnak istenén kül
Nem fogsz imádni mást!

Te népek oczeánján
Hullámtól vert sziget,
Kit mint elsűlyedendőt
Ezer jós emleget,

Mutasd meg a világnak,
Hogy még erőd szilárd,
Hogy ezredes fokodnak
Új ezred év sem árt.

Mutasd meg, mit vihet ki,
Erős szívláng alatt,
Az elszántság hatalma,
És az ércz akarat.

Ébredj nagy álmaidból,
Ébredj, Árpád fia!
Fölkelt a nap: hazádnak
Föl kell virúlnia!

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845. jan. 25., 101.

A hazai ipar védelmének ügyében agitáló lírai művek közül Bajza verse az egyetlen, amelynek hatása túlmutat az általa propagált mozgalmon. A szöveg gyakran felbukkant a XIX. század második felének hazafias versgyűjteményeiben, szavalati darabként az ünnepi műsorok részévé vált, bekerült az oktatásba és – ahogy a XIX. század végi és a XX. század eleji éves iskolai értesítőkből kiderül – gyakran volt iskolai dolgozatok témája is. A kétszer is megzenésített költemény szállóigévé vált kezdősorait komoly vagy humorisztikus célzattal számtalan kiadvány idézte.

Az Ébresztő agitációs művek esetében szokatlanul hosszú távú hatását esztétikai erényei mellett Lengyel Géza elsősorban annak tulajdonította, hogy Bajza sikeresen rejtette el versének lendületes sorai közé a költemény konkrét tárgyát, így az, „aki keletkezésének történetébe nincs beavatva, a Védegyletre nem is gondol”. (Lengyel Géza, Kossuth Lajos korának iparvédelmi mozgalmai, Magyar Gyáripar, 1923. április 1., 6.) A költeményben – amely nem nevezi meg a Védegyletet – valóban alig akad olyan szöveghely, amely közvetlenül utalna a honi ipar ügyére. Ezek közé tartozik a fertilitas Hungariae-toposz hagyományos „listáját” (növénytermesztés, állattenyésztés, ásványkincsek) kiegészítő „[a]mit gyártott magyar kéz” tétel, illetve a mozgalom számára kiemelten fontos hazai textilipar a külföldi gyártmányoknál gyengébb minőségű termékeinek vásárlását a fényűzésről a közösség érdekében való lemondásként, vagyis hazafias/honleányi erényként értelmező strófa: „S függjön rajtad daróc bár…”. (Erről részletesebben lásd S. Laczkó András, Petőfi, a Védegylet és a király: A Védegyleti dal mint propagandavers = Poétai ökonómiák: Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben, szerk. Balogh Gergő, Hites Sándor, S. Laczkó András, Pécs, PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék–Verso irodalomtörténeti folyóirat, 2023, 77–91.)

A gazdasági tárgy „elrejtésén” kívül még egy további okra is visszavezethető az Ébresztő hosszú távú hatása. Kosáry Domokos 1942-es Kossuth és a Védegylet című tanulmányának konklúziója szerint az iparvédelmi mozgalom jelentősége elsősorban nem alig kimutatható gazdasági hatásában, hanem abban keresendő, hogy széles körben elterjesztette a magyar nacionalizmust. (Vö. Kosáry Domokos, Kossuth és a Védegylet: A magyar nacionalizmus történetéhez, A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, Bp., Athenaeum, 1942, 421–536. (A Védegylet gazdasági hatásáról lásd John Komlós, A Védegylet, Történelmi Szemle, 1981/1, 51–57.)

Batthyány Kázmér az országos szervezet elnökeként tartott első beszédében hangsúlyozta, hogy az egyesület anyagi érdekeik azonossága által összekötve „a Magyart s a Szlávot, a németet s az Oláht”, megszünteti a „nemzetiségek, vallások közti különbségeket és surlódásokat” is. (Vö. Magyar Szózatok, Hamburg, Voight H. G. betűivel, 1847, 7–8.) 1844 decemberében a Pesti Hírlapban megjelent cikkében Tóth Lőrinc is abban határozta meg az egyesület nemes feladatát, hogy „e’ széttépett ’s nyelv, vallás, polgári osztályok tekintetében annyi felekezetre oszlott […] hazában olly közös eszmét ’s érdeket” hozzon létre, „mellyben mágnás és pór, magyar és illir, catholicus és unitarius egyesüljenek”. (Vö. Tóth Lőrinc, Az ipar-védegylet ügyében II., Pesti Hírlap, 1844. december 5., 828.) A belipar védelmének eredeti, a gazdasági célkitűzés logikájának megfelelően inkább patrióta feladatértelmezése azonban igen gyorsan átadta a helyét a nacionalista interpretációknak; a honi ipar, a haza anyagi érdekeinek védelme mellett egyre dominánsabbá vált a magyar nemzeti jelleg a gazdasági megfontolásoktól kevésbé meghatározott hangsúlyozása.

A kérdés kapcsán a gyűjteményben lásd:

Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Bajza József Ébresztő
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Babocsay Korszellem
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.)

Bajza 1845 januárjában megjelent versében is ennek nyomai érhetőek tetten. Ezt mutatja a felütés a magyaron kívül más nemzetiségekre nem igazán értelmezhető „Árpád fia” megszólítása, a fertilitas Hungariae-toposz „listájában” szereplő termékek/termények a „nemes fajnak” erőt adó „elemekként” való megnevezése stb. Az Ébresztő nagyjából egy évszázadon keresztül tartó népszerűségének titka minden bizonnyal nem egyszerűen a gazdasági téma elleplezésében, hanem annak a nacionalizmus nyelvére való sikeres lefordításában is keresendő.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus