Molnár György: A’ haza reményei

Antológia

szöveg

Molnár György

A’ haza reményei

Mi a’ haza reményei vagyunk
Mi általunk jut díszre föl honunk!

Az ízletes külföld minélkülünk
Tudatlan vadnak hinné a’ magyart:
De nyers parasztok! művelt szellemünk
Vadságotokra sírfátyolt takar.

Testünk ügyes: mazurt, cotilliont,
Negéddel lejtjük a’ szép francziát;
Akár Parisból hozzatok liont:
Tul nem teendi rajtunk ő magát.

Czipőnk mi fényes és minő picziny,
’S hogy tyúkszemünk sajog, az hősi kín.
És ah! mi vékonyak lábszáraink,
’S mi „steif”-ül állnak bécsi frakkjaink!

Nézd csak, minő sugár ez a’ derék,
Ugy-e leánynak is beillenék?
Hja! vállfűzőm „echt pariser.”
Illyenre már csak franczia a’ szer.

Fejem tekintsd, ’s a’ fényes „Locknik”-at.
Már illyet egy Apollon sem mutat.
’S nem érzed a’ parfum bájillatát,
Minőt csak X. grófné salonja ád?

Hja, ő királynő hölgyeink felett,
’S ő olly kegyes, – hisz értesz engemet.
De méregess tovább, ’s kérlek keress
Ollyat rajtam, mi sem divat, se „fesch”.

Nyakam köríti finom persa schawl,
Kün rajta csíkos inggallérom áll:
Legfinomabb hollandi lenszövet,
Miből csináltatám az ingeket.

Pesten Budán nem tudnak mosni sem,
Párisban kell mosatnom szüntelen.
Nadrág, mellény, mind a’ legfinomabb,
Mit a’ művelt külföld előmutat.

Mi a’ haza reményei vagyunk
Mi általunk jut díszre fel honunk!

Ha jön hazánkba a’ dús idegen,
Nem tudnának még csak beszélni sem:
De mi, legyen spanyol vagy franczia,
Angol ’s olasz: szólunk mint honfija.

Én úgy imádom e’ szép nyelveket
Hogy rajtok olvasok csak könyveket.
Sőt a’ magyart nem is beszélem ám,
Oh, ez pirító szégyent hozna rám!

Sőt ollyat én nem egyszer olvasék,
Hogy önnön nyelvvel sem bír a’ magyar,
Hogy német és oláh ’s tót zagyvalék,
Min némi eszmét durván elhabar.

E’ durva fajtól elvált szellemünk,
’S meggazdagult a’ művelt nyelveken,
És rajta, hogy magyarnak születtünk,
Csudálkozik a’ finom idegen.

Mi a’ haza reményei vagyunk
Mi általunk jut díszre föl honunk!

Mi e’ hazába csak ritkán jövünk,
A’ nagy világba zajlik életünk:
Bécs, Páris, Nápoly és London lakunk,
’S ezekből szerte-szét kalandozunk.

Nincs olly neves hely több a’ föld tekén,
A’ mellyet meg ne jártam volna én;
Hol bár egy hős kakas csatát vivott,
Szent érzetekbe dőlve, jártam ott.

Csak e’ haza mindenben olly szegény,
Itt semmi ritkát nem hallottam én:
Itt még az emlék sem talál helyet,
A’ mellyen fölhevülne az érezet.

E’ honban a’ szív nem lehet magas,
Nincs a’ mi nagyra fölhevítse azt:
Nincs Alpes, ah! nincs égbe nyult havas,
’S nagy ősök sírján nem leng a’ haraszt.

Kint kint, nyugotnak tartományiban,
Van minden, a’ mi a’ lélekre hat:
Ama dicső népek csatáiban
Lelkünknek egy derüs korány viradt.

Mi a’ haza reményei vagyunk
Mi általunk jut díszre fel honunk!

Hallám, hogy a’ magyar haladni kezd,
És, bár csak puszta hírnek vettem ezt:
Mégis rögtön hazámba sieték,
’S itt, ah! dicső, dicső dolgot lelék!

Nincs olly szabadság a’ nagy föld tekén,
Mint a’ minőt e’ honban leltem én,
Tanácsteremben hallgató az úr,
’S büntetlen a’ nemes száz pórt leszúr.

Hisz itten a’ nemes nem is fizet,
Illy élet nincs sehol, nem is lehet.
Hisz itt a’ földesúr egy kis király,
Mellette némi herczeg meg nem áll.

E’ tudva, már ezen túl honn lakom,
És a’ vezéri pálczát hordozom;
Olmoztatok magamnak olly botot,
Minőt Tyukod ’s Csenger se hordozott.

Gyűlésre azzal járok szüntelen,
Ezért hozzám forr minden értelem;
És leszek e’ hazában nagy vezér,
Kivel híres forintos föl nem ér.

Mi a’ haza reményei vagyunk
Mi általunk jut díszre föl honunk!

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845 január 18., 80–81.

A költemény a divatlap közlése szerint: „Az országgyűlési ifjuság »Olvasó köre« által megdicsért satyra.” – A szatíra Berecz Károly Állatmutatványához hasonlóan a külföldieskedő divatfi típusát gúnyolja és az abszentizmust bírálja. Noha Berecz művével ellentétben közvetlenül nem utal az iparvédelem eszméjére, az idegen divatnak hódoló ifjakat kifigurázó szöveg kapcsolata a védegyleti mozgalommal annak egykorú olvasói számára nyilvánvaló lehetett.

A „külföldieskedés” problémájáról a gyűjteményben lásd: 

Fekete János: Mi kell a magyarnak?
Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Molnár György A haza reményei
Garay János Magyar leány dala
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Alváry Fehér hollói ritkaság
Ney Ferenc Cosmopoliták
Riskó Hymnus-féle
Sujánszky Antal Deák Ferenchez
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.

Az abszentizmus kapcsán vö.

Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Molnár György A haza reményei
Új Károly Pazarlás külföldön
Petőfi Sándor A külföld magyarjaihoz
Ney Ferenc Cosmopoliták
Csicsa Iparág
Szabó Márton Visszafizetés
Pajor István Absentismus

című munkáit.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus