Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Antológia

szöveg

Kerényi Frigyes

Honi kelmék

Szerettem egykor boltban álldogálni
S csinos vevők körül elkandikálni,
Midőn még iskolás fiú valék –
S a szomszéd néni bölcsen mutogatta:
„Gazdag kereskedő lappang alatta;
Ha mást tanúl, valódi veszteség!…”

És így beszéltek mások is felőlem…
Hiába mind! versíró lett belőlem.
Elhalt a néni – most megverne tán!
A dúsnak jósolt nagykereskedőnek
Kincshalmi szörnyen lassu módra nőnek,
Két három tálka füstöl asztalán.

Kicsiny boltkönyvem, s mégis vígan élek!
Sok pénzbolonddal sorsot nem cserélek,
Mert el nem ásom azt, mi néha jut.
Szövöm, fonom dalokká érzeményim –
Akadtak is már itt-ott jó vevőim,
Legszebb, ha venni szép leány befut.

Kelméimet zöld, kék, pirosra festem,
Szivemből folyt a szín, én nem kerestem:
Jő tán sötét is majd a többihez.
Most honi kelmét szivesen viselnek…
Ha dalaim kapósan tovakelnek:
A néninek még igazsága lesz!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. április 17., 85.

A vers némileg módosított szöveggel a következő évben kötetben is megjelent: Kerényi Frigyes, Újabb költemények, Pest, Landerer és Heckenast, 1846, 36–37.

A szövet/szöveg invencióra építő vers a honi kelmék ekkori kelendőségéhez a magyar irodalom termékei iránti kereslet megnövekedésének reményét kapcsolja hozzá.

A védegyleti eszmék divatossá válását látva többen is hangot adtak hasonló reményeknek. A Pesti Divatlap 1844 októberében közölt, az 1950-es évek Budapestjét leíró Fővárosi hírek a jövő század közepén című írása nemcsak a honi ipar és kereskedelem a védegyleti eszme győzelmének köszönhető felvirágzását tárja olvasói szemei elé, hanem a magyar kultúra jövőbeli abszolút dominanciáját is ábrázolja. A XX. század közepi fővárosban szinte csak magyar szót hallani, az iskolákban is ezen a nyelven tanítanak, s az egyházi szónoklatok is magyarul hangzanak el. Az étlapokon csak néhány fogás szerepel idegen nyelven, s azok is csak az idelátogató külföldiek kedvéért. Mindhárom fővárosi színház magyar. A magyar sajtót (a húsz politikai és tíz divat- és tudományos lapot) a közönség tartja fönn, s csupán egy német lap jelenik meg, „az is csak azért, mert magyar nevet visel, s nemzetünk érdekében apostolkodik”. Az írás beszámol a kor kifejezetten nemzeti szellemű művészeti életéről is; a Széchenyi-emlékmű, illetve egy magyar történelmi témájú festmény mellett arról is hírt ad, hogy „N. drámaírónak Mátyás király czímű színművét most már negyvenötödször adják tele színházban, s a költőnek eddigelé már 20,000 forintot jövedelmezett”. A nemzeti irodalom megbecsülését (és jövedelmező voltát) egy másik hír is jelzi: „X. költőnk pompás palotát vett a Hunyady-János-utczában. Most már költőink sem tarthatnak éhenhalástól.” (Vö. Fővárosi hírek a jövő század közepén: Tehát 100 év múlva, Pesti Divatlap, 1844. október 6., 9–10.)

Vajda Péter Ipar című írásában a „külföldieskedés” divatját korholva a hazai iparművek iránti korábban csekély érdeklődést és a magyar irodalommal szembeni részvétlenséget azonos okra vezette vissza: „Az volt kérdés: hogyan lehet ipart előállítani? – hisz a’ magyarnak csak az jó, mi nem magyar… dráma, czipő, bor, szivar, kesztyű, kalap, szövet, könyv ’s még nyelv is. Világos volt, hogy illy szellem mellett semmi vállalatba nem bocsátkozhatni. Hisz tudtuk, hogy a’ belföldi készítményeket külföld czím alatt kelle árulni; különben nem keltek volna. Ez vala nemzeti életünkben a’ legnagyobb kórság.” A Védegyletnek köszönhetően bekövetkezett örvendetes fordulatban, a magyar iparművek kelendőségében Vajda a magyar kultúra termékeinek divatossá válásának lehetőségét látta, s cikkét a következő gondolatmenettel zárta: „Utoljára pedig szerény óhajtásom, hogy az iparvédőegylet tagjai vessék szemeiket az irodalom termesztményeire is, tartsák nemzeti bűnnek, felejteni, hogy itt is vannak emberek, kik a’ haza javára dolgoznak, kikben részint a’ szorgalmat, részint az isteni szikrát becsülni kell és pártolni. Mert a’ szellem az irodalomban van lerakva: ’s bár lesz is nemzeti posztónk, vásznunk, pezsgőnk ’s minden, mi a’ testnek és testre szükséges, csak a’ tökéletlenebb részt bírjuk, míg fölvirágzott irodalmunk nincs. Azért az iparvédőegyletet az irodalomra is, habár nem kizárólag, de ápolólag kiterjesztendőnek óhajtom!” (Vö. Vajda Péter, Ipar, Életképek, 1845. február 1., 133–135.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus