Névtelen: Vásárfia

Antológia

szöveg

Névtelen

Vásárfia

,Vásár áll: a fiát vedd meg papa, hogyha honit kapsz.’
            „Jó fiam! úgyis elég honfi lesz ott eladó.”

Jegyzetek

Megjelenés

Honderü, 1845. június 17., 476.

A nyilvánvalóan a honi termékek vásárlására buzdító mozgalom hatását tükröző epigramma csattanójának célzata homályos. Ami a hexameter sort illeti, a védegyleti eszmék és a magánélet (szerelem, párválasztás, család) kapcsolatára számos egykorú szöveg utal, köztük szépirodalmi művek is. Ez utóbbiak közé tartozik Kelemenfy László Egy font Pannonia-gyertya című elbeszélése, illetve Degré Alajos Eljegyzés álarcz alatt és Vahot Imre Éljen a honi! című darabjai.

A gyűjtemény versei közül:

Urházy Szép, szebb, legszebb 
illetve Kolmár József Nőm dala

sorolható még ide.

A magánélet és az iparvédelmi mozgalom kapcsolatáról nem csak szépirodalmi szövegekben lehetett olvasni ebben az időszakban. Az Életképek pozsonyi levelezője 1845 elején örömmel számolt be arról, hogy a város hölgyei között nagy sikert aratott a lap korábbi divatképén látható „fekete magyar fejék”, az országos mozgalom (közéleti) sikerét pedig annak (mint „hátországhoz”) a magánélethez való kapcsolódásán keresztül magyarázta: „Az embernek szíve repes örömében, midőn látja a’ női keblet hazafiúi érzelemtől hevülni, […] midőn tapasztalja, mikép azon nők közt, kiknek szerénység tiltja a’ védegyleti íveken nevükkel ragyogni, e’ jótékony egyesületnek legbuzgóbb híve találkoznak, kik fenséggel megvetve az őket boltaikba fogadó védegylet elleni kereskedők rosszul takart gúnymosolyát, szigorú törvényt szabnak maguknak, csupán honi gyártmányokból fedezni szükségeiket. Illy tünemények, barátom, ámbár a’ házi-élet csendéből fejlődnek, előttünk nem parányiak, kik tudjuk, hogy hazánk szebb jövőjének csírái illy életjelekben rejlenek.” (Vö. Életképek, 1845. március 1., 288.)

A gyermekekre az iparvédő mozgalommal kapcsolatban ugyan ritkábban találni utalásokat a korabeli szövegekben, de azért erre is akad példa. A Pesti Divatlap 1845-ös első számában a Budapesti szemle rovat szerzője az ünnepi időszakra utalva a következőket írta: „A házastársak az által derítenek most legnagyobb örömet családi életökre, ha egymást, vagy gyermekeiket hazánkban készült ajándékokkal lephetik meg, mi a honszerelmi kegyelet legnemesebb érzelmeit tanúsítja.” (Pesti Divatlap, 1845. január 1., 16.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus