Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Antológia

szöveg

Sujánszky Antal

Deák Ferenchez

Emléklap

Ajkid’ malasztszavára
Egy árva nép figyel,
S varázsin lángra gyulád
A jéghideg kebel.

És róluk hármas ige
Hangzik szét e hazán,
Hogy egyszer fölviruljon
Olly sok viszály után.

S e hármas ige: tűrni
A sorskerék súlyát,
Erőnk mig földeríti
A jobblét nappalát.

És nélkülözni pompát,
Külföldi divatot,
Hazánkban az iparra
Melly annyi vészt hozott.

És tenni önkörünkben,
Mit tenni kell s lehet,
Követve, tűzszoborként
Sugárzó életed’.

Mellynek, ha volna percze
Nem munkál e honért,
Letépnéd tán fejedről
A zöldelő babért;

Mit érdemid’ dijául
Rá hódolat fűzött,
Hogy légy te a legelső,
Olly sok dicső között.

Jegyzetek

Megjelenés

Honderü, 1845. augusztus 5., 81.

Sujánszky Antal verse Deák hazafiúi és politikusi portréjának elemei közé sorolja a Védegylet aktív támogatását: „És nélkülözni pompát, / Külföldi divatot, / Hazánkban az iparra / Melly annyi vészt hozott.” Deák az iparvédelem ügyében kifejtett tevékenységének legismertebb dokumentuma a zalaszentgróti fiók létrehozásához kapcsolódó beszéde. Ebben a szónoklatban – ahogy arra Sujánszky utal versében – Deák is kiemelte a külföldi luxuscikkek élvezetéről való lemondás, a honleányi/hazafiúi „nélkülözés” jelentőségét az ország gazdasági helyzetének javítása tekintetében: „Mi a’ jövedelem-szaporítást illeti: Magyarország a’ mezei gazdaságban, ezen egyetlen neki jövedelmező téren, ötven év óta nagy lépést tett előre – azóta egy atyának javain három fiú osztozott, és jelenleg egy is termeszt osztályrészén annyit, mit előbb az atya egészen termesztett, mind e’ mellet ír bajainkra nem jött, sőt nem is remélhető, hogy illy körülmények közt jöhet valaha; nincs tehát egyéb hátra, hanem a’ lehetőségig fogyasztani a’ kiadást. Midőn a’ gazda év’ végén számít magával, sokat talál kiadási közt, mit nélkülözhetett vala, következve jövőre számolásából egészen kitörölhet; így kell nekünk is tennünk: nemes öntagadással töröljünk ki jövőre sokat kiadási lajstromunkból, mások helyébe pedig írjunk honi kelméket. A’ fényűzés minden más országokban áldás, csak a’ magyaroknak átok – átok azért, mert csak innét szívja külkezekbe a’ pénzt, míg más országokban a’ gazdagok jövedelmeknek fölöslegét iparűző honfiaik’ kezébe rakják, mi által az ipart és szorgalmat előmozdítva, a’ mesterségek’ tökélyesítésére rugonyt, a’ belfogyasztás szaporítására hathatós eszközt, és a’ pénznek a’ nép’ minden osztályai közötti elszéledésére alkalmat szolgáltatnak. Ezen nemzeti átok’ elhárítása’ végett alakult a’ védegylet […].” (Vö. Deák Ferencz’ nézetei az Országos Védegyletről, Pesti Hírlap, 1845. március 30., 205.)

Ehhez hasonló, a politikai élet fontos alakjaira írt költemények a gyűjteményben:

Korponay Kossuth
Bulyovszky Gyula Nemzeti képtár

című versei. Ugyancsak konkrét személyekhez, a Védegyletet támogató arisztokrata testvérpárhoz kapcsolódik:

Petőfi Sándor Batthyányi és Károlyi grófnék
Riskó Ki nem tudja: kik ők?

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus