Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Antológia

szöveg

Döbrentei Gábor

Iparegyleti dal

Magyar szántóvető ajakán
Hajnaloson (Svábhegy, őszelő 5. 1845.)

Csak tejeltél, kis juhocskám,
Eddig, ’s ette galambocskám,
De gyapjud is már ezután
Pestről lesz az ember vállán.

Mert a’ honban készítenek
Mit csak lehet, magyar kezek;
Szalagodat vasárnapra
Már itt szövik, lelkem Dora.

Földesurunk esze megjött,
Él ’s alkot, már magunk között,
Pénzéből, mit mi keresünk,
Részt ezentúl már mi veszünk.

Hej, uram, beh jól cselekszed,
Hogy a’ honi észt ébreszted;
Hidd el, pénzes unokáid,
Áldva nézik majd poraid.

Szidják, űzik szegény fejünk,
Gyárhoz, műhöz, hogy nem értünk;
De hát, ugyan, a’ tűzkőbe
Hogy essék tűz, üttetlenbe?

Az ember csak nyögte eddig,
Hogy a’ magyar végesvégig
Csak izzadott és csak fáradt,
’S díja német zsebbe száradt.

Hiszen éljen, jó ember ő,
Csak, míg hízott, hős őriző
Hogy mi voltunk, megköszönje,
Mint mi azt, hogy oktunk tőle.

Hanem, ha mind csak áhitánk,
Biz együgyük, góbék volnánk.
’S mind más szedvén tejfelünket,
Világ tagadná eszünket.

Ki hát, magyar! inasévből,
Nagy mester légy, jó legényből,
Mindennek megvan a’ sora.
Hulljon restség ’s negéd pora.

Ne félj, sógor, marad neked.
Segítsen fel máskép eszed,
Szerén, ládd már a’ magyar áll,
Mi után te boldogulál.

Régóta van közös urunk,
Jó császárod, jó királyunk;
Neki hát két szíve vagyon,
Egyik legyen a’ magyaron.

Van is már, új iparházra
Ötezret írt kincstárára.
Istenem! áldd meg királyom,
Egyik fiam néki szánom.

Jer hát, társnép! töröld a’ szád,
Somlaival köszöntöm rád;
Csak belerő a’ hon kincse,
Ha összetart, hull bilincse
.”

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1846. június 27., 813–814.

Döbrentei versének érdekessége, hogy egy józan és gyakorlatias gondolkodású népi figura szájába adja a Védegylet dicséretét. Fontos kiemelni, hogy a beszélő érvelésében központi szerepet játszik a mozgalom békés jellegének hangsúlyozása: a birodalom más nemzetiségeivel/tartományaival való együttes (gazdasági) fejlődés mint közös (birodalmi) érdek megjelenítése, illetve a közös uralkodóhoz való lojalitásra való figyelmeztetés.

Mindezek jelentőségéről a védegyleti retorikában lásd:
Sujánszky Anatal Új évre című versének jegyzeteit;

illetve S. Laczkó András, Petőfi, a Védegylet és a király: A Védegyleti dal mint propagandavers = Poétai ökonómiák: Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben, szerk. Balogh Gergő, Hites Sándor, S. Laczkó András, Pécs, PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék–Verso irodalomtörténeti folyóirat, Pécs, 2023, 77–91.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus