Babocsay: Korszellem

Antológia

szöveg

Babocsay

Korszellem

            I.

Ár a korszellem – vagy legsebesebb rohanó szél
            Boldogot és nyomorút vonni magával erős. –
Hódol néki ma már a korhely verklicsiszár is
            S szerszámát magyarok dallamival tömi meg. –

            II.

E két szóra „betyár”, „honi” nem kell már tanigatnunk
            Pestbuda sógorait, – mindenik érti mi az!
Elseje czím, mivel ők magyarinkat czímezni szokták,
            Másika melléknév, mellyre röhögni szokás. –
Így nevez a sógor rútat, rosszat, de nem a jót
            Haj! pedig a honi pénz s ételek, ejnye be jók! –

            III.

Látványos mű kell! – de magyar nép életiből vett! –
            Költők írjatok ím itt van az ötven arany
S írtanak ők – és „Zrínyit”, „Vurmot” színre vivék föl
            Franczia gaztettek nemzeti gépeivel. –
És hiszitek hogy ez az? – Pesten nincs nemzeti élet, –
            Zagyva tömeg közepett – higyj nekem – azt ne keresd.

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. szeptember 18., 793.

Az epigrammák közül csupán a második utal közvetlenül a védegyleti mozgalomra. A szöveg a pesti németeken élcelődik. Hátterében az a folyamat áll, amelynek során az ország gazdasági védelme érdekében a belföldi termékek vásárlását hazafiúi/honleányi kötelességgé tevő védegyleti program (már 1844 végétől) kiterjedt a magyar nemzeti (kulturális) érdekek védelmére is. Ennek eredményeképpen az ipar támogatása mellett egyre inkább elvárt lett a nemzeti szabású viselet, a bálokban a magyar zene és tánc, valamint természetesen a magyar nyelv használata.

Ennek kapcsán lásd még:

Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Sréter Kálmán Exempla trahunt
Bajza József Ébresztő
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Babocsay Korszellem
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve azok magyarázatát.

Az epigrammában a „betyár” mint a németek számára ismert szó mellett feltűnő „honi” felbukkanása a Védegylet (a korszellem) hatásának nyelvi lenyomata. A pesti németek ez utóbbival kapcsolatos attitűdjének bírálataként értelmezhető a versben a szónak a ’betyáréhoz’ hasonlóan pejoratív használata. (Ehhez lásd még Szabó Márton Czáfolat című epigrammáját.)

A másik két korszellem-epigramma nem utal közvetlenül a hazai ipart védő mozgalomra, ám a nemzeti kultúra divatossá válásával összefüggő témáik miatt mégis összefüggésbe hozhatók a Védegylet hatásával.

A verklin megszólaló magyar dallamok (első epigramma) témájához kapcsolható Pákh Albertnek a következő év januárjában az Életképekben napvilágot látott A sípládás fia és a sípládás fiának az apja című, 1890-ben játszódó humoros életképe. A műben szereplő Hondery Ákos regényíró a szobájában ülve, az ablaka alatt megszólaló verkli hangjára lesz figyelmes. Noha a verkliművészet „csaknem kizárólagos szabadalma az idegen földekről bevándorlott, keresztülkasul ihletett, de még keresztülkasulabbul éhezett külföldi notabilitásoknak”, a jövőben megerősödő nemzeti szellemhez alkalmazkodó kintornás (legalábbis részben) magyar dallamokat játszik; a szerkezeten „a néhai »Szökött katona« és »Két pisztoly« népdalainak elforgatása után, holmi ócska laendlerek és keringők” szólaltak meg. A zenei repertoár összeállítása, ahogy az a folytatásból kiderül, nem független a védegyleti mozgalomtól. A mű címszereplője (Ingomár Jaromir Mária) a későbbiekben úgy kívánja igazolni Hondery előtt magyar érzelmeit („Én nemzeti vagyok…”), hogy a nyakán viselt „színét vesztett, s a hajdani védegylet keletkezésekor készült” kék kendőre mutat, amelyre ötvenszer nyomtatták rá a „honi” szót. A régiségtárában több hasonló darabot őrző regényíró „igen mulatságosnak találta, hogy a fiatalember a 19. század végén ez által akarja bebizonyítani honiságát”. Verkli-ügyben Petrichevich Horváth Lázár divatlapja is kapott egy oldalvágást Pákh Alberttől: „1846-ban a Honderü vette őket meleg pártolása alá, és több ízben igen jeles, igen műértő és igen kimerítő bírálatokat és ismertetéseket közlött a sípládaművészet és forgatás ügyében, kísérvén azt számos arczképpel és rézmetszettel. Másképen azt attól várni nem is lehetett, ki az egyetemes világirodalmat és művészetet bírta átkarolni.” (Pákh Albert, A sípládás fia és a sípládás fiának az apja = Pákh Albert Humoros életképei, Pest, Athenaeum, 1870, 141–172.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus