Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Antológia

szöveg

Kerényi Frigyes

Ívtartók számára

Házba jártam íveimmel,
    Nézze más hogy éri!
A magyart a sült galamb is,
    Hogy lenyelje, kéri.

Többi közt, mit, hogyha tetszik
    Majd még elbeszélek,
Szép menyecske közelébe
    Vitt a honfilélek.

Honn találtam, föl-fölásít
    Hosszu férje mellett,
Ezt a hosszu, nem nagy embert
    Ostromolni kellett.

Mondá: a magyarnak nyűgöt
    El nem szenved vére;
Ki ne gondolt volna akkor
    Füstös levelére?

Néki az szabadságának
    Csonkitása volna,
S mégis megvolt! ünnepelje
    Baranya, meg Tolna!

Neje, kiben ugy se biztam,
    Rögtön megigérte,
S én bolondos örömemben
    Megcsókoltam érte.

A kis angyal, a nagy ördög
     Erre csak elhűledt;
Gondolám: most védelmezz meg,
     Oh védegyesűlet!

Tudja isten, csak nem bántott;
     S én a dolgot híven
Mások szép használatára
     Dallá kerekítem.

Jegyzetek

Megjelenés

Kerényi Frigyes, Újabb költemények, Pest, Landerer és Heckenast, 1846, 64–65.

Kerényi versének szituációja a Védegylet számára történő aláírásgyűjtés. Az iparvédelem eszméjének terjesztése, ahogy az az egyesület alapszabályából is kiderül, igen fontos feladat volt. Az alapszabály 14. §-a szerint „[a]z egyesület minden tag’ buzgóságától megvárja, hogy kivált az első év lefolytában legalább egy tagtársat szerzend, s az egyesület tagjai névsorába beíratandja”. (Vö. Az országos védegyesület alapszabályai és alakulásának rövid leírása, [h. n.], [k. n.], [é. n.], 13.) A dokumentum a vidéki bizottságok számára is előírta „az alapszabályok, közgyűlési határozatok, igazgató választmányi s vidéki gyűlési utasítások nyomán az egyesület czéljainak valósítására, s terjedésének s hatásának gyarapítására folytonos buzgósággal működni”, fő kötelességükként kiemelve „az egyesület terjesztésiben nem a holt betűkkeli ív köröztetésére szorítkozni”, hanem lehetőleg minél gyakrabban gyűléseket tartani, hogy „azokban az egyesület jótékony hazafiúi szándoka iránti részvét, és fogékonyság, az élőszó erejével terjesztessék”. (Vö. Az országos védegyesület alapszabályai.., i. m., 46.) Az alapszabály külön paragrafust (78. §) szentelt a Kerényi versének címében megszólított „ívtartóknak” is, a következőként határozva meg azok feladatait: „A vidéki osztályokat alakító választmányokon kívül, az igazgató választmány, s vidéki bizottságok idő folytában még más lelkes hazafiakat is megbízandnak aláírások gyűjtésére, s őket e végett hiteles aláírási ívekkel ellátandják, miről azomban [sic] rendes jegyzőkönyvnek kell vezettetni, s aláírási ív 3. hónapon túl senkinek kün nem hagyattathatik, sőt akár sikerült az aláírás szerzés, akár nem, a netalán beszedett felavatási díjakkal egyetemben be kell az aláírási íveknek a vidéki bi[z]tosságoknál, vagy igazgató választmánynál adatniok; s ha önként be nem adatnának, vissza kéretniök. Az aláírások illy módoni tisztába hozatatla után az aláírási ív a gyűjtőnek további buzgó eljárás végett ujjólag kiadathatván.” (Vö. Az országos védegyesület alapszabályai.., i. m., 48–49.)

A humoros költeményben ábrázolt köznemes a „szabadság” csonkítására vonatkozó érve kapcsán lásd Az elveszett alkotmány harmadik énekéhez fűzött magyarázatokat.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus