Garay János: Magyar leány dala

Antológia

szöveg

Garay János

Magyar leány dala

Magyar leány vagyok,
E’ szóra szívem feldobog.
’S ha nem dobogna hangosabban,
Kitépném enmagam;
Inkább mi sem, mint nem magyar szív!
Ez esküm ’s jelszavam.

Magyar leány vagyok,
Hazámért forrón lángolok
’S mindenért, mi ezzel összekötve –
A’ szent közérdekért;
Hív lány mindenben osztozik, mit
A’ sors anyjára mért.

Magyar leány vagyok,
Szeretni hű ifjat tudok;
Szeretni hőn, mint láng a’ lángot
Szeretni lelkesen;
De kit szivem választ, magyar fi
És honfiú legyen.

Magyar leány vagyok,
Magyar nő lenni lángolok,
Hogy egy jelesb, jobb nemzedéknek
Adhassak szebb irányt,
Magyarrá ’s honfivá teremtni
Fiut, lányt egyiránt.

Magyar leány vagyok,
Ezért mindenhez hőn szitok,
A’ mi magyar ’s a’ mi hazámé, –
Imádlak, ősi szó,
Te szép, te szeretett magyar nyelv,
Te test- ’s vér-kapcsoló.

Magyar leány vagyok,
Mást tűrök, honit pártolok;
A’ könyv, melly lelkem nemesíti,
Roszabb-e, ha magyar?
’S a’ honi kelme, mellyet öltök,
Tán rútabbul takar?

Magyar leány vagyok,
Ez eszmékért élek-halok:
Ne mondja többé dalnokával
A’ honfibú megint:
Hogy nőtlen ország Magyarország,
Mert honleánya nincs.

Magyar leány vagyok,
’S az lenni mindenben fogok;
E’ szóra szívem hangosabban
’S magasztosan dobog…
Vagy, hol van, a’ ki kétli hát, hogy
Magyar leány vagyok?!

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845 január 18., 117–118.

A hazai ipar támogatása nemcsak a hazafiúi, hanem a honleányi kötelességek részévé is vált 1844–1845-ben. Garay dala ez utóbbinak egyik első verses megfogalmazása.

A mozgalom népszerűsítésében jelentős szerepet játszó Batthyány és Károlyi grófnőkre számos cikk és tudósítás a honleányi kötelesség teljesítésének mintaképeiként utalt 1844 végén és a következő év elején. Az Életképek 1844 november végi divattudósítása szerint a színházba látogató két hölgy honi gyártmányú anyagokból összeállított egyszerű ruházatában „a’ valódi honszeretet fényében tündökölt minta- ’s lényképe gyanánt mindazoknak, kiket, fájdalom, nem gyulaszt e’ láng ’s kiken fájdalmas érzettel csak szánakozhatunk e’ mostohaleányi ragaszkodásuk miatt, mellyel azon országhoz viseltetnek, hol születtek”. Ha – zárta gondolatmenetét a szerző – a magyar nők mind követnék a példát, „’s kötelességünkké tennők a’ komoly-szilárd akaratot és kitartást e’ határzat mellett”, egy év múlva nem lenne szükség Védegyletre. (Életképek, 1844. november 27., 724.)

A főúri hölgyek példája a következő hónapok báli és divattudósításai szerint számos követőre talált. Egyetlen példát kiemelve: a Zalaegerszegen december 2-án tartott bálról az Életképekben megjelent beszámoló szerint „a’ hölgyek egytől egyig mind magyar szövetből készült kék karton-ruhában jelentek meg, és ők mégis olly bájosak valának, oh, ezerszer bájosabbak, mint egyébkor, mert keblök a’ részvét gyöngyeivel volt fölékítve, ’s egész lényökön foszlányos selyem ’s csipke helyett a’ honleány buzgó hazaszeretete csillámlott”. (Életképek, 1844. december 18., 819–820.) Az idézett szövegrész vége akár válasznak is tekinthető a Garay magyar leánya által feltett kérdésre: „’S a’ honi kelme, mellyet öltök, / Tán rútabbul takar?”

A magyar leány a párválasztásra vonatkozó fogadalma („De kit szivem választ, magyar fi, / És honfiú legyen!”) szintén összefüggésbe hozható a védegyleti mozgalommal. A Védegylet ügyében agitáló Beöthy Ödön 1844 decemberének közepén Nagyváradon tartott beszédében a külföldi eredetű termékek vásárlásáról való lemondás gazdasági hasznosságának hangsúlyozásán, illetve az abban megmutatkozó honleányi és hazafiúi erény magasztalásán túl mint a párválasztás tekintetében is meghatározó jelentőségű szempontról beszélt a mozgalom tettleges támogatásáról: „Ha ifjú volnék, egy olly hölgyet soha nőül nem vennék magamnak, kin idegen föld piperéjére ismernék. – Nemde az a’ czélunk, hogy mi nektek tessünk, és ti nekünk viszont. Mi férfiak tehát ezennel kijelentjük, hogy ti nekünk ezután csak honi kelmében tetszhettek és fogtok tetszeni.” (Vö. Életképek, 1844. dec. 28., 848–849.) A Jelenkorban olvasható beszámoló szerint a mozgalom mellett agitáló Kossuth Pest megye 1844 novemberi közgyűlésén kijelentette, a honi ipar támogatásában buzgólkodó egylet csupán annyit vár el az ország polgáraitól, hogy „minden jobb honfi néhány éven át ne vesse meg a’ honi gyártmányt azért, mivel durvább a’ külföldinél; néhány év múlva már leendenek finom szöveteink is”. Az új divat elterjesztésére pedig Beöthyhez hasonló módszereket javasolt: „Mondják ki csak lelkes hölgyeink, hogy termeik nem tárvák más mint így öltözött hazafiak előtt, ’s a’ magyar ifjú mondja ki: hogy tánczra nem hí föl mást, mint a’ haza javát tettleg pártoló honleányt, szóval váljék csak divattá a’ honi úgy mint eddig divatszerű volt a’ külföldi”. (Jelenkor, 1844. november 28., 570.)

A védegyleti mozgalom a magánéletre (szerelem, párválasztás, családi viszonyok) gyakorolt hatása több szépirodalmi mű témáját adta ezekben az években (Kelemenfy László Egy font Pannonia-gyertya című elbeszélése, illetve Degré Alajos Eljegyzés álarcz alatt és Vahot Imre Éljen a honi! című darabjai). 

A hazai ipar támogatása és a honleányi szerep vonatkozásában a gyűjtemény szövegei közül lásd:

Petőfi Sándor Batthyányi és Károlyi grófnék
Riskó Ki nem tudja: kik ők?
Garay János Magyar leány dala
Nina, Szegszárdról [Garay Franciska(?)], Védegyleti szózat
Urházy Szép, szebb, legszebb
Kolmár József Nőm dala
Pajor István Pávayné

című műveit, illetve azok magyarázatát.

Ugyanerről a témáról lásd még:
Vahot Imre A magyar nőnem hivatása – VIII. Honi ipar és gazdaság, Pesti Divatlap, 1846. június 25., 501–504.
Erre a kérdésre Garay verse kapcsán röviden T. Szabó Levente is utal a gazdasági protekcionizmus a nemzetépítésben betöltött szerepét az 1840-es évek irodalmán keresztül bemutató átfogó tanulmányában. (Vö. T. Szabó Levente, A fogyasztható hazaszeretet: Az irodalmi nemzetépítés fordulata Petőfinél és társainál az 1840-es évek közepén = Poétai ökonómiák: Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben, szerk. Balogh Gergő, Hites Sándor, S. Laczkó András, Pécs, PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék–Verso irodalomtörténeti folyóirat, 2023, 59–75.)

A vers jelentős mértékben módosított változatát közölte 1848-ban megjelent kötetében Garay János.

Magyar leány dala

Magyar leány vagyok, –
E szóra szívem feldobog;
S ha nem dobogna hangosabban,
Kitépném enmagam…
Inkább mi sem, mint nem magyar szív,
Ez esküm s jelszavam!

Magyar leány vagyok –
Hazám nyelvén szólok, tudok;
E nyelven esdek istenemhez
Imámban a honér;
E nyelven esküszöm szerelmet,
Síromba ez kisér.

Magyar leány vagyok, –
Szívemben, érzem, láng lobog,
Szeretni egykor tiszta-híven,
Szeretni lelkesen…
De kit szivem választ, magyar fi,
És honfiú legyen!

Magyar leány vagyok –
Magyar nő lenni lángolok,
Hogy szebb, nemesb jövőt teremtsek,
Mint volt a mult s jelen,
Hol minden férfi honfi s a hölgy
Mind honleány legyen.

Magyar leány vagyok –
Mert lenni más nem is tudok,
A könyv, mely lelkem nemesíti,
Rosszabb-e, ha magyar?
S a honi kelme, melyet öltök,
Tán rútabbúl takar?

Magyar leány vagyok –
S az lenni síromig fogok,
Ne légyen a hon, dalnokával
Sohajtni kénytelen:
Hogy nőtlen ország Magyarország;
Mert hölgye – idegen!

Magyar leány vagyok –
Érzem, ha szívemhez nyulok…
Magyar leány és hon leánya,
Mily büszke öntudat!
Hitem, szerelmem szent könyvében
Ez legszebb ágazat!

(Garay János, Újabb versei, 1843–1847, Pest, Magyar Irodalomterjesztő Társulat, 1848, 86–87.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus