Csicsa: Iparág

Antológia

szöveg

Csicsa

Iparág

„Nincs iparágtok!” szól ígyen gunyolódva a külföld.
            Rágalom! immár hány adta el árva honát.
És mit száz viharok közt vítt ki honának a hőskar,
            Ősi szabadságunk szolgabilincsre jut így.

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1846. július 4., 540.

Az epigramma első disztichonjában megfogalmazott vád leginkább talán az abszentistákra érthető.

Az abszentizmus kapcsán vö.

Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Molnár György A haza reményei
Új Károly Pazarlás külföldön
Petőfi Sándor A külföld magyarjaihoz
Ney Ferenc Cosmopoliták
Csicsa Iparág
Szabó Márton Visszafizetés
Pajor István Absentismus

című műveit, valamint az azokra vonatkozó jegyzeteket.

A fegyveres honvédelem múltbéli példáinak az iparvédelmi mozgalommal való összekapcsolása (második disztichon) több versben (Bajza József Ébresztő; Nina, Szegszárdról [Garay Franciska?] Védegyleti szózat…; Garay János Iparvédegyleti dal) és szónoki beszédben, újságcikkben felbukkant 1844 óta. 1845 elején Deák Ferenc így buzdította zalaszentgróti hallgatóságát: „Vannak minden időnek saját kötelességei: apáink pánczélban fizették le a’ hazának tartozásukat; de mig ők nem egyedül tüzhelyökért, hanem egész Europaért küzdött nehéz harczokban évek’ hosszu során szívök’ vérét folyatták, addig más nemzetek a’ béke’ olajága alatt az ipar és szorgalom’ pályáján előrehaladtak. Megtették tehát apáink, a’ mit tenniök kelle; mert hazát tartottak meg és hagytak hátra nekünk. Azonban igen roszul vélekednék, ki azt hinné, hogy csak harczok’ zivatara sodorhat el egy nemzetet; van még egy más, lassubb, de disztelen és aljas nemzeti halál is – a’ közelszegényülés, vagy nemzeti sorvadás. Ettől hazánkat megóvni a’ jelen időnek föltétlen parancsa, nekünk legszentebb kötelességünk, legmagasztosb honfitisztünk.” (Deák Ferencz’ nézetei az Országos Védegyletről, Pesti Hírlap, 1845. március 30., 205.) A politikai önrendelkezés elvesztésének lehetőségét felidéző verset záró pentameter („Ősi szabadságunk szolgabilincsre jut így”) kapcsán lásd az Alváry Védegylet című epigrammájához fűzött magyarázatokat.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus