Arany János: Az elveszett alkotmány

Antológia

szöveg

Arany János

Az elveszett alkotmány

Második ének

         Orsola néne, mihelyt a boszorkányok teleszámmal
Összegyülének, előbb maga válván ünnepi hölggyé,
Inte a többeknek s azok is mindannyi leánnyá
Formálódtanak át. A szegény lak belseje szintén
Messze kitágasodott, fala mint hólyag kifeszülvén.
A szobaföld kirakott padolattá lőn alakítva,
Melyre nehány tündér hoza mindenféle filigrán
Bútorokat Pestről, a kiállítás tereméből:
Úgyis azok, honiak lévén, ott vesznek örökre
S bécsi gyalúforgács eszi a pénzt árva hazánkból.
Majd elkülde a hű szobalyány asztalnemüért is
(Asszonya úgy akará, hogy aranyra-ezüstre terítsen);
Ám ezt már nehezebb vala kapni; bejártak akárhány
Úri pohárszéket, de csak a steingut vala otthon,
Mígnem végre zsidózálogházhoz folyamodtak,
S ott sikerült az egész rakodást megtenniök egy helyt.
Másokat ételekért küldött mágnási credenzbe
(Mert csak máshoniak kellettek); hoztak is onnan
Kókuszt és ananászt, zöld békát, tengeri rákot,
Tápláló csiga és biga ezreit, ócska heringet,
Izes sardellát, mérföldre nyuló makarónit
S több stb-eket, miket ördög tud lenevezni.
Még a pimasz tormát is Bécsbe vitette, hol abból
Krént nemesítének s úgy hozták vissza, reszelten.
Mind külföldiek a borok is, mert féltek a honból
Szedni, nagyon tudván mily ritka magyar boraink közt,
Mely szüzi épségét még tisztán élvezi, mellyen
Ostoba nyervágynak még experimentuma nincsen.
És hogy semmi hiány ne legyen, felküld vala Pestre
Étlapokért (maga nem nyomatott, mert már lefeküdtek
Cenzor urak, s a nyomda tudá hogy mit tehet és nem);
Hoztak is étlapokat fölül írva kövér: HONI ÉTLAP,
(Speis-zettel) Levesek (Suppen) Brodsuppe, und Gersten-
Suppe, und so weiter…
vagy, uram jeminé, mi beszéd ez!
Hisz magyarúl írnék, magyar étlapot énekelek most!
Semmi no!… Rendin a ház: tele Boldog Arábia (Páris)
Illatival s a paraszt levegő kiszorítva belőle.
Nemzeti színházunk gáztartóját is ugyancsak
Meglopták e gonosz tündérek (azóta van ottan
Vaksi homály), s azzal gyújtának ezerkaru fénytárt.
Szó mint száz: telegyűlt komforttal a néhai kunyhó.

[…]

Harmadik ének

         Már a pirók hajnal diadalzászlója kifeslett
Napkeleten, s folyvást pirosabbá lőn a hegy ormán;
Réteken, erdőkön, falukon és városon egyre
Ébredezett a zsibaj, jeleül, hogy az annyiszor ifjúlt
Természet ma megint felocsúdott rémriadalmas
Álmából. A paraszt nyujtózva kel ökrei mellől
És kitörölve szemét, a most féléve mosottat,
Cserhaju öklével, ballag mérsékleti boltba*
Egy negyed életvíz lélekderitő italára.
Szurdikos utcákból, hol az éjt festékes aráknak
Karjai közt tölté, kimerűl tollas köpenyeggel
Egy vagy két filozóf, szüleiknek drága* reményi:
Élni sietnek ezek, vásárlani új gyönyörélvet
Pár huszasért s pótlékul adott potom életerőért.
Már ama jobbak, kik magukat rég túlmivelék az
Ostoba természet pimaszos szabatú reguláin,
Vetkeztettetnek lefelé, hogy az éji Geschäftek
Lankasztása után elaludják a nap unalmit.
Itt-ott utcaszögön serkennek a városi őrök,
És elballagnak kipihenni az éji virasztást,
Osztoznak zsebelők, csendőrök, az ég adományán,
Majdan a károsnak nagylelkűn visszahozandók
Elsikkadt fejszéje nyelét, hitványka jutalmért.

         Főleg a vendéglő körül éber az élet azonban.
Fürge legények, zöld kötenyekkel, ki s be sorolnak,
Hónuk alatt foglalva tekercs, kalapács kezeikben,
Még füleik mellett a múlt napon ott feledett toll.
Benn, a keringőben* fölfejlenek ím a tekercsek,
Zöld, veres és hószínü fejér kelméket eresztvén,
Mellyekkel padokat, táblát és karzatot egyre
Felcsicsomáznak a zöld hasu fickók, óva szegezvén
Széleiket, nehogy a fizetetlen nemzeti kelmék, –
Mellyek a Grosshändler soha nem feledő pagináin
Írvák, nem szelidítve büvös saldirt erejével, –
Elszakadozzanak, és a vevőt más boltba riasszák.
Nemzeti ünnep lész itten: Védegyleti Gyűlés.
Már gyűl a sokaság bámulni a tarka mutatványt,
Éttelen újságvágy dologellenes ingere hajtván.
Jőnek urak, nem-urak, vászonnemesek, paszomántos
Birtokosok, frakkos megyetisztek, arasznyi szakállal
Kardosan és botosan, hogy tudjanak ülni tanácsot;
Úri parasztok, azaz kutyabőrtelen értelem aljas
Emberi: ügyvédők, tisztek, papok, orvosok és föld-
Mérők, kik hálátlanúl nem rettegik édes
Anyjokat is lánccal terhelni naponti kenyérért;
Végre zsidók, lesikált állal, hagymás faluszájak,
És a kanászoknál szigorúabb sorsu tanítók.
Asszonyok is: lelkes buzgalmu leányi e honnak
(Nem sokan e nemből) honi festésű rokolyákban,
Legtöbben divatos kelmékben, máshoni drága
Csipkebodor közepett ülvén mint nyársra feszült lúd,
Tartani pártatlan bírálatot öltözetéről
A bejövő-kimenő minden rangú sokaságnak;
Szűkkezü kalmárnők csődöt lehelő piperével,
Vesztaszüzek, zsoldos katonák ónnal teli karján,
Peckes mesternők, feszes arccal, gömbölyü testtel;
Szürke harisnyájú, idegen haju cifra zsidónők,
És lyány-asszonyok, e szók értelmében egészen,
Kik csak a buzdító, a tevékeny férfira várnak,
S készek mindenöket, nemes elszánással, od’adni.
Áldozatúl, a hon gyarapúlásának okáért.
Jött Rák Bende vitéz, jöttek mind társai. Őket
Ellátván a büvész Armída tanúlevelekkel:
Mintha nemely távol megye gazdag táblabirái
Volnának, legelőbb most látogatók e megyében
Kis részbirtokukat, feljöttek tiszteletére
A megyeispánnak, ki, nem is kételgve irántuk,
(Mert tudhatta-e azt: ki, hol és mit bír a megyében?)
Szívesen elfogadá, s meghítta gyülésbe is őket.
Végre az elnök jött, ki nagy éljennek közepette
Székeig elhatván, ekkép kezdette beszédit:

         „Én nagyon örvendek, látván, becses úri közönség,
Mily nagyszámu magyart képes még gyüjteni egybe
A haza érdeke, mit mostan van látni szerencsém.
A védegylet ügyét akarom kegyetekbe ajánlni.
Balgatagok voltunk mostanság, nagybecsü gyűlés:
Ősi apáink megtanulának szőni darócot,
Törni juhbőrt szittyás kacagánynak, szíjt hasogatni
Bocskoraikhoz, kalpagnak rókát lenyilazni,
Farkast és medvét bundának csáva-cserezni,
Asszonyaik pedig a lent fonni, himezni a vásznat,
Kötni erős csipkét és varrni magoknak, uroknak:
Ami kevés pénz volt, nem ment külföldi zsebekbe,
Nem hanem – eltemeték, minekünk, késő maradéknak.
Ámde mi elhagytuk nyomdokjaikat: kacagány helyt
Szűk zsákot viselünk zagyvált szinü condra szövetből,
Párizsi utcákhoz készített kelmetopánkát
Hordunk, öltözetünk valahány darab, annyi királynak
Országából jött, s jó drágán – néha hitelben –
Vettük, ugar földünk bevetetlen hagyva miatta.
Ez gonoszúl megyen így. Kinek egy garas a jövedelme,
S hármat költ: az előbb, vagy utóbb, de bukásra jut egyszer.
Íme azért lelkes, takaros polgári e honnak
Egyletet állíttak, melynek minden magyar ember
Tagja lehet, s nem kell mást tennie, mint fogadással
Azt ígérni, hogy ő honi kelméket fogad el csak
Öltözetűl, honipar művét használja magának.
Álljunk hát e nemes, csak húsz krajcárba kerűlő
Társúlatba mi is: ki ne tenné ezt a hazáért,
Lévén alkalom azt illy olcsón tenné dicsővé?
Itt az ív: írjuk alá. Kezdem: másfél huszas; itt van!”

         Szóla; megéljenezék, és végre leűle szokáskint.
Ellenben pedig a tűzlelkü Hamarfy felálla:
„Én nem kérdezem azt, használ-e honomnak az egylet”
Kezdi, „csak azt: kormány ellenzi-e vagy sem? azonnal
Tudni fogom, vajjon üdv rejlik e benne, vagy átok.
Úgy veszem észre pedig: nincs a kormánynak inyére,
És így, nem magyar az, cudar az, ki tagúl be nem álland.”

         Melyre vitézlő Bende, dühét nem bírva, felugrott,
S fülhasitó hangon így ránta magára figyelmet:
„Az cudar, aki teszen kormánya, királya dacára.
Az cudar, aki e kardviselő nagy nemzet egyénit
Görbe takácsokká, festőkké tenni akarja!
Illik-e az, hogy lent fonogasson az ős magyar ember?
Illik-e, hogy gyapjút csapjon? Végtére: ki tiltja,
Ezt ne vegyen, vegyen azt a szabad-zsebü honfi nemesség?
Verje meg a magyarok szent istene, aki aláír.”

         Rosszalatot búgott e szókra egész balog oldal:
Ellenben javalá a sanior és mosolyogta;
Melynek szürkehajú seregéből Aggdy felállván,
„Meglehet” így kezdé: „van jó ezen egyesületben,
Ámde korán van még, éretlen rá a magyar nép.
Ifju korunkban, jól jut eszembe, mi lelkesedéssel
Terjesztők a magyar szabatú köntöst haza-szerte!
Szalmai volt a láng: frakkot visel a magyar ismét.
Most pedig a kelmét kívánnák megmagyarítani:
Meg nem foghatom azt, mért nem derekabb magyar öltönyt
Anglia-posztóbúl, mint quakert szabni magyarból?
Hordjunk zrínyit előbb, azután írhatjuk alá ezt.”

         Gróf Telivér lőn most a szónok egész tüdejével:
„Kormányellenies cél rejlik az egylet alatt, és
Forrongásra vezet: megrontani minden erőmmel
Szent kötelességem; pedig ez sok szép huszas áru
Múlatság, uraim, nem mint önök egylete! már is
Tízezret fizeték, pengőben, a gyáralapító
Társúlatba, de nem sajnálnék adni megannyit,
Csakhogy a védegylet bukjék, mielőbb, mi rutabbúl.

       Ͳον δ απαϻειβοϻενος, fölkelt gróf Lánghy, tüzelvén:
„Én is adék a gyáralapító tárba, nemes gróf,
Húszezret, de azért nem kérkedem ily helyen azzal.
A védegylet ivét pedig épen azért fogom, ímhol,
Írni alá, mert húszezerig meg kell rövidítnem
Pénzkiadásomat; igy magamat, honomat kisegélem.”

         Ónapy táblabiró váltá fel a grófot: „Örömmel
Lennék társ az urak céhében s nem vonakodnám
Subscríbálni azon papirost” úgymond „ha lehetne;
Ámde nagyon méltó mentségem: tisztes öregnek,
Mint magam, ily kirivó szinü köntöst hordani nem szép
Lenne, fehért, zöldet, vereset, mint látom e tábl…”

         A nagy kacagás vágá ketté az öreg szavait, ki
Szégyenkedve leült és felfogadá: soha többé
Szót nem emelni, habár lopnák is előle hazáját.

         Szünvén a kacagás, Rőfész foga szert, s puha öklét
Törve: „Alássággal hírül adom, a honi kelmék
Brünn – vagy izé… Gácsról” igazítá arca-pirultan
„Még ma megérkeznek, szolgálhatok illemes áron…?”

         Nagy köhögés jöve rá s így kénytelen újra leűlni.
Singhy barátja pedig könyökét megrántva susogta:
„Mit gondol koma, bukni akar honi kartona mellett?”
„Ej koma”, válaszol ez, „van eszem. Két vén honi mellett
Tízet adok külföldi vagyont szint’ oly magas áron,
Végre, bukást mondván, a gyárt buktatni segítek.”
„Már az más” felel a koma, képe simára juháztan.

         Folyt az aláírás, szónoklat: s megjegyezendő,
Nem szólt mind, ki aláírá az ivet, de viszontag
Sem mind írta alá, ki az ügynek szónokaképen
Sok nedves tenyeret fájós tapsokra hevített.
Most Pipy gróf kelt fel s ügy pártolatára emelt szót:
Mert, úgymond, divatos ma ez eszme nagyok, kicsinyek közt,
Mert nem sokba kerül, s nagyon is lágy a kötelezmény:
Puszta becsűletszó fékezve csak a kirugókat.
És így, aki belé unt, bizvást visszavonulhat:
Szó a kötél, szabad azt revokálni, kivált a nemesnek.

         Hangady táblabiró hasonúl pártolta, ez okbul:
„Olcsón vesztegetem gyapjúmat” mond; „ha Magyarhon
Szinte csinál posztót s a külföld hordja tovább is,
Szökken az ára, hiszem, s akkor huszasom, haza hozzák.”
Mellé szólt Rohanász; ő, úgymond, helyben aláír,
Él hite keblében – s ez okon kész áldozatokra
Hogy védegyleti tag testén a nem-honi kelme
Benn született honivá nemesül idegen szaga múltán.
Borzond is javalá, ott látván benne az üdvet,
Hogy lecsepűli böcsét a külföld áruinak s így
Féláron vehet ő idegen-készítte iparműt.
Langyi hasonlóul, nem igen tűntetve, aláírt;
Ő az egészt levegőtisztító éji lidércnek
Képzeli, mely se nem árt, sem használ szembetünőleg,
S el fog tűnni megint, miután ragyogott egy időig.
Ingady ellenben – majd bal, majd jobbra tekintve,
Hosszú kétely után sem merte nevét odaírni
(Juste milieu-s vala ő), abban lele mégis egyensúlyt
Hogy fogadást tőn és – azt mondják – esküt adott rá
Négy szem közt, miszerint, bár nyilván írni körülmény
Tiltja, titokban azért hű lészen az egyesülethez,
És, ha jutányosban kaphat honit, azt vesz örömmel.

         Illyen s még badarabb okokat hordván fel a gyűlés
Tagjai kölcsönösen, miután a gyomorkaparó dél
Hírül adá, hogy a gazdasszony káromkodik otthon,
És a béketürés gyakor ásításra fakadt ki:
Amint testi szemét éhség hálózta, fokonkint
Nőtt értelme világa az elnöknek, ki egészen
Tisztában látá kettőkor a tárgyat, a tisztek
Megválasztattak (mind jó hanyag emberek) és a
Gyűlés téltul elégült újságvággyal eloszlott.

[…]

* Mérsékleti bolt. Erősen indítványozgatták a mértékletességi egyleteket, angol mintára.

* Mert: ami sok pénzbe kerül, az drága; úgyde a szülői remény sok pénzbe kerül: ergo drága.

* Keringő: Reitschul. Így neveztetnek azon tágas termek, melyekben a dicső magyarok more patrio walzerezni szoktak.

Jegyzetek

A mű keletkezése, kiadása és egyes szöveghelyeinek magyarázata tekintetében lásd a kritikai kiadás jegyzeteit. (Arany János Összes művei, II. kötet, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951, 221–244.)

A mű második énekének elejét, ha abban a Védegylet nincs is megnevezve, több szövegrész is összekapcsolja az iparvédő mozgalommal. Ezek közé tartoznak a Pestről, „a kiállítás terméből” hozott bútorokról szóló sorok. A „kiállítás” alatt az Iparegyesület által a hazai termékek népszerűsítésének céljával szervezett Iparműkiállítás értendő, amelynek helyszíne 1843-ban a Redoute épülete volt. Mivel 1844-ben és 1845-ben nem volt Iparműkiállítás, Arany utalása minden bizonnyal az 1843-as rendezvényre vonatkozik. (Az 1846 nyarára tervezett harmadik kiállításról szóló „előleges jelentést” lásd Pesti Hírlap, 1845. április 4., 223.)

A honi áruk iránti kereslet csekély voltára, illetve annak gazdasági következményére tett megjegyzésben („Úgyis azok, honiak lévén, ott vesznek örökre / S bécsi gyalúforgács eszi a pénzt árva hazánkból”) könnyen felismerhető a Védegylettel való kapcsolat. Ami a felsorolt idegen eredetű ételeket illeti, érdemes megjegyezni, hogy ha más termékekhez (elsősorban a harmadik énekben is felbukkanó honi gyártású textíliákhoz) viszonyítva kevésbé hangsúlyosan is, de természetesen a hazai élelmiszerek fogyasztása is részét képezte az ország gazdasági érdekeit védő igaz hazafival és honleánnyal szemben támasztott elvárásoknak 1845-ben. Ennek különböző megfogalmazásaival szépirodalmi művekben is találkozni lehet az 1840-es évek közepén. (Lásd például Bajza József Ébresztőjét: „Amit gyártott magyar kéz, / Nevelt a hontelek / Amit magyar zamattal / Íhlettek a szelek; // Mi a rónák felett él, / Hegyaknában terem; / Mind az nemes fajodnak / Erőt adó elem.”; vagy Garay Iparvédegyleti dalának buzdítását: „Ím de dús a’ föld növénye, / ’S ha kéjelgő ínyedet / Nem csiklandja még eléggé – / Védelmére fogj kezet!”) Nagy Ignác a Magyar titkok a Magyar lángész című fejezetében egy védegyleti gyűlésen elhangzó szónoklat paródiájába építette be ugyanezt: „Az isten saját arcára teremté az embert, akarván, hogy az hozzá hasonló legyen; az apa csak akkor örvend igazán gyermekének, ha abban saját képmására ismerhet, s miről ismeri meg hű gyermekét a haza? Arról, ha mindazt, mit annak testén és testében megpillant, tulajdonának vallhatja. Ki tehát hű fia kíván lenni hazájának, az egyedül honi eledelekkel táplálja, és egyedül honi készítményekkel ruházza testét, hogy ráismerhessen hazája, mert jaj azon gyermeknek, kit anyja nem akar megismerni!” (Vö. Nagy Ignác, Magyar lángész: Fővárosi életkép, Életképek, 1845. február 22., 242; illetve Nagy Ignác, Magyar titkok, tizenegyedik füzet, Pest, Hartleben Konrád Adolf, 1845, 31–32.)

A tormáról szóló két sor („Még a pimasz tormát is Bécsbe vitette, hol abból / Krént nemesítének s úgy hozták vissza, reszelten”) egyrészt az ezekben az években gyakran bírált „külföldieskedés” kifigurázásaként érthető. 

A „külföldieskedés” problémájáról a gyűjteményben lásd: 

Fekete János: Mi kell a magyarnak?
Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Molnár György A haza reményei
Garay János Magyar leány dala
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Alváry Fehér hollói ritkaság
Ney Ferenc Cosmopoliták
Riskó Hymnus-féle
Sujánszky Antal Deák Ferenchez
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.

Másrészt az ország mezőgazdasági, „nyersterményezői” státuszára is utal, amelynek a birodalmi vámpolitika miatti kényszerű fenntartásában a védegyletisták a haza elszegényedésének okát látták. (Erről lásd az Erdélyi János Civilisatiónk című szatírájához csatolt magyarázatot.)

A külföldi bor vásárlása és fogyasztása szintén több szépirodalmi műben felbukkanó téma 1844–1845-ben. (A gyűjteményben lásd Fekete János Mi kell a magyarnak?; Riskó Hymnus-féle című műveit.)

A német nyelvű „honi” étlap szóvá tétele a belföldi ipar termékeinek támogatására és az ország anyagi érdekeinek védelmére létrejött (ilyen értelemben patrióta) mozgalom a nemzeti nyelv és kultúra irányába való kiterjesztésének már 1844 végén meginduló folyamatára utal.

Ennek kapcsán lásd még:

Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Sréter Kálmán Exempla trahunt
Bajza József Ébresztő
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Babocsay Korszellem
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve azok magyarázatát.

A külföldi illatszerek használatának kérdése („Rendin a ház: tele Boldog Arábia (Páris) / Illatival s a paraszt levegő kiszorítva belőle”) természetesen szintén felvetődött a honi ipar védelmének ügyével kapcsolatban. A parfümproblémáról 1844-ben így írt a Honderü: „Védegyletről szólván […] eszünkbe jutnak az illatszerek, mellyek a szükséggé vált divatczikkeknek egyik nevezetes részét teszik, s mellyekért tetemes pénzöszveget kap tőlönk Franczhon évenkint. Magyarországot legnagyobb részt Lueff úr, a legelső párisi illatszerészek’ pesti rakományosa látja el illatszerekkel. A védegyleti mozgalmak természetesen fölébreszték azon óhajtást, vajha e czikkre nézve is fölszabadíthatnók magunkat a külföldnek adózástól; s erre vonatkozólag kívánjuk elmondani, mikép Lueff úr, még mielőtt a védegylet’ eszméje csak távolrul is megpendítve lett volna, már megjárta Franczhont, olly kitűzött czélbul, hogy e szerek’ készítésével tökéletesen megismerkedvén, az ipar’ ez ágát nálunk meghonosítsa. Tapasztalatainak eredménye azonban az lőn, mikép ha mellőzzük is azt, hogy a vegytan Franczhonban sokkal nagyobb tökélyfokon áll mint nálunk, s hogy azon illatösszetétek arcanumait tökéletesen egyedül a franczia illatvegyészek ismerik, mellőzve ezeket, mint idővel megszünhető akadályokat: a főgát, t. i. azon körülmény, miszerint éghajlatunk alatt a szükséges növények nem fejlenek ki olly tökélyűvé, hogy a dél Franczhonban tenyésző füvekkel versenyezhetnének, aligha lesz valaha elhárítható. Maga Lueff úr egy műértő szakembert hozott magával, kibérlett egy majort, abban a szükséges növényeket elveté, de azok távulról sem közelíték meg azon illatdússágot, mellyel a franczhoni növény bír s ügyekezetét annyira nem koronázá siker, hogy az így készített illatszereken csaknem ingyen kelle túladnia. Mert au fait des pommades et des parfums inkább semmi, mint nem a legfinomabb. Ez oka, hogy a védegylet’ legelső pártolói is az illatszereket a kivételek közé írák. Ez okbul maga az ausztriai kormány, mellynek pedig bizonyosan gondja van saját ipara’ kifejtésére, meggyőződvén a felől, mikép ez az iparczik az ausztriai tartományokban soha annyira nem fejlhetik, hogy a franczia készítményekkel vetekedhessék, az illatszerek’ behozatalát tetemesen megkönnyíté.” (Honderü, 1844. november 30., 354–355.)

A harmadik ének elejének a Védegylettel való kapcsolata nem igényel különösebb magyarázatot, kontextusával kapcsolatban azonban talán nem felesleges néhány rövid megjegyzést tenni. A Védegylet támogatásának ügyét tárgyaló megyegyűlésekről 1844 végétől gyakran közöltek tudósításokat a hírlapok. A téma szépirodalmi reprezentációjára is van példa ebből az időszakból; Éliássy István A’ Magyarok Éjszakamericában című drámájának második felvonásában (konzervatív nézőpontból) ábrázolt egy ilyen gyűlést. (Vö. Éliássy István, A’ Magyarok Éjszakamericában, az érseki lyceum’ betűivel, Eger, 1845; egykorú kritikáját lásd Egy kis tréfa, Életképek, 1846. június 27., 176–180.) Arany szövege nem csupán a védegyleti esküre utal („Egyletet állíttak, melynek minden magyar ember / Tagja lehet, s nem kell mást tennie, mint fogadással / Azt ígérni, hogy ő honi kelméket fogad el csak / Öltözetűl, honipar művét használja magának”), hanem céloz annak csekély visszatartó erejére is: „Mert, úgymond, divatos ma ez eszme nagyok, kicsinyek közt, / Mert nem sokba kerül, s nagyon is lágy a kötelezmény: / Puszta becsűletszó fékezve csak a kirugókat. / És így, aki belé unt, bizvást visszavonulhat”. A védegyleti ív aláírója valóban csupán „becsület szavának […] lekötésével” kötelezte magát arra, hogy 1850 októberéig lehetőség szerint honi termékeket vásárol („9. §. A tagok kötelezettsége a lekötött becsület szó kezessége alá helyheztetik”), ám az egyesület alapszabálya a vidéki bizottságok tagjainak kötelességei közé sorolta „ellenőrizni a lekötött becsületszó megtartását”. (Vö. Az országos védegyesület alapszabályai és alakulásának rövid leírása, [h. n.], [k. n.], [é. n.], 4; 9; 46.) A nem nagy anyagi és „kényelmi” áldozat árán elnyerhető hazafiúi címen (Aranynál: „ki ne tenné ezt a hazáért, / Lévén alkalom azt illy olcsón tenné dicsővé?”) Nagy Ignác is élcelődött (Vö. Nagy Ignác, Honi = N. I., Menny és Pokol, második füzet, Bp., Hartleben K. A., 1846, 17–24.)

A Védegyletről Az elveszett alkotmány harmadik énekében folyó vita hozzászólásai (persze karikírozva) valóban létező – olykor konkrétan azonosítható – álláspontokat, véleményeket és attitűdöket jelenítenek meg. A „nem magyar az, cudar az, ki tagúl be nem álland” felkiáltás eredetije például egy bihari megyegyűlésen hangzott el. (Vö. Kosáry Domokos, Kossuth és a Védegylet: A magyar nacionalizmus történetéhez, A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, Bp., Athenaeum, 1942, 493.) Bende erre adott válaszában („Az cudar, aki teszen kormánya, királya dacára. / Az cudar, aki e kardviselő nagy nemzet egyénit / Görbe takácsokká, festőkké tenni akarja! / Illik-e az, hogy lent fonogasson az ős magyar ember? / Illik-e, hogy gyapjút csapjon? Végtére: ki tiltja, / Ezt ne vegyen, vegyen azt a szabad-zsebü honfi nemesség?”) több, a Védegylettel kapcsolatban konzervatív oldalról megfogalmazott vád és ellenvetés is megjelenik.

Az egyesület a kormány és a király ellen irányuló szándékainak (gróf Telivér hozzászólásában megismételt) vádja kapcsán lásd a Sujánszky Antal Új évre és Döbrentei Gábor Iparegyleti dal című verseihez fűzött magyarázatokat.

A „kardviselő” (vagyis nemesi) nemzethez nem illő ipar vonatkozásában lásd Túri Sámuel Országgyűlési közvélemény című szatíráját.

A Bende végső kérdésében („ki tiltja, / Ezt ne vegyen, vegyen azt a szabad-zsebü honfi nemesség?”) felvetett probléma elsősorban a védegyleti agitáció harcias, vagy még inkább erőszakos volta kapcsán került elő. Már az 1844-es országgyűlési viták során is elhangzott a panasz, hogy egyes szónokok „gyűlölséget” hirdetnek, s azokra, „kik a’ védegyletben részt nem vettek, hazafiatlanság’ bélyegét” sütik, és ezzel „a vélemény s tett szabadságát támadják meg”. (Vö. Pesti Hírlap, 1844. október 20., 718; illetve Nemzeti Ujság, 1844. október 16., 260.) A mozgalom „socialis térre” lépésével tovább szaporodtak a hasonló vádak. A Nemzeti Ujság tolnai levelezője szerint „az aláírók egész toborzás módjára szedetnek”, az agitálók előbb ugyan szép szavakkal csábítják a potenciális belépőket, „de ha a közrefogott s megszorított fölütni […] vonakszik, következnek nyomon a kifizetések: pimasz, hazafiatlan, becstelen, esztelen, de még hunczfut czímek is (urak, történteket írok)”. (Vö. Nemzeti Ujság, 1844. október 16., 260.) A számos bírálat szerint a „pusztán socialis téren működő egyesületek eszméjével homlokegyenest ellenkező”, kirekesztő, a hazafiakat ellenséges táborokba kényszerítő stratégia azt a gyanút keltette, hogy a Védegylet célja valójában nem a vámkérdés törvényi rendezésének elérése és a nemzet egyesítése, hanem „az erőszakrai appellatio”, s a mozgalom csupán azon párt érdekeit szolgálja, „melly politicai kérdéseinkben türelmetlen rombolásával hazánk haladási sima ösvényén is gátul árkokat rugdala ki”. (Vö. Nemzeti Ujság, 1844. december 7., 382; U. B., Iparunk körüli mozgalmaink, Nemzeti Ujság, 1844. december 18., 403; Nemzeti Ujság, 1844. november 23., 350.) Az alapszabály 74. – a megyei bizottságok kötelességeiről szóló, azoktól egyebek mellett a belépni vonakodók megnevezését is kérő – paragrafusában többen az ellenvéleményűek pellengérre állításának, nyilvános megszégyenítésének szándékát, a morális erőszak, „terrorismus” és zsarnokság titkosrendőri módszereket idéző eszközét látták. (Vö. Az országos védegyesület alapszabályai…, i. m., 45–46; illetve Nemzeti Ujság, december 28., 419; december 7., 382.)

Aggdy felszólalása a magyaros viseletek a XVIII. század végén a nemesi ellenállás keretében feléledő divatjának példájára hivatkozik: „Ifju korunkban, jól jut eszembe, mi lelkesedéssel / Terjesztők a magyar szabatú köntöst haza-szerte! / Szalmai volt a láng: frakkot visel a magyar ismét. / Most pedig a kelmét kívánnák megmagyarítani: / Meg nem foghatom azt, mért nem derekabb magyar öltönyt / Anglia-posztóbúl, mint quakert szabni magyarból? / Hordjunk zrínyit előbb, azután írhatjuk alá ezt.” Azonban – ahogy az Aggdy szavaiból is kiderül – a nemzeti szabású viseletek XVIII. század végi divatja az 1840-es évek közepinek éppen az inverze volt; hiszen a hagyományosnak tartott ruházat elterjedése nem a honi gyártású szövetek kelendőbbé tételét (és ezáltal a hazai ipar védelmét) szolgálta.

Ennek egyik szépirodalmi nyoma Gvadányi Egy falusi nótáriusnak budai utazása című művének ötödik részében lelhető fel. A hagyományos magyar (nemesi) női viselet hosszas leírása során a költő érezhető büszkeséggel beszél a textíliák – az elődök gazdagságát bizonyító – külföldi eredetéről: „Szoknyájok Mailandba szövött kamukából / Vala; vagy aranyos, ezüstös prókátból, / Vagy bársonyból, melyet hoztak Genuából, / Félig prémezett vala mind elől, mind hátról.” (Ehhez hasonló attitűdöt jelenít meg az országgyűlési ifjúság körében Túri Sámuel Országgyűlési közvélemény című szatírája. Az elbeszélő külsőségekben magyarságát hangsúlyozó beszélgetőpartnere a következő argumentációval utasítja el a hazai ipar támogatását: „A’ hős magyarnak nem kell műipar. / Ha rászorultak külországokon, / Dolgozzanak számunkra: jól teszik! / De a’ magyart más nemzetek felett / Úrrá teremté még az isten is.” – A nemzeti szabású öltözetek 18. század végi divatjáról, illetve annak politikai hátteréről lásd Nagy Ágoston, Republikanizmus és csinosodás között: A nemzeti viselet és a politikai nyelvek 1790 körül, Korall, 2014, 55. szám, 22–45.)

Rőfész szavai („Alássággal hírül adom, a honi kelmék / Brünn – vagy izé… Gácsról” igazítá arca-pirultan /„Még ma megérkeznek, szolgálhatok illemes áron…?”) egyfelől a honi kelmék iránti kereslet megnövekedésére, másrészt az ezekkel kapcsolatos kereskedői visszaélésekre utal. (A legfontosabb posztógyár, a gácsi üzem a gyűjtemény más szövegeiben is felbukkan. Lásd Bulyovszky Gyula Védegyletes; Bulyovszky Gyula Nemzeti képtár.) A termékek belföldi eredetének feltüntetése a márkajelzésekhez hasonlóan funkcionált ezekben az években. Az egyesület alapszabálya a vezetők kötelességei közé sorolta, hogy a visszaélések elkerülése végett „a honi kelmék, és kézművek állandó bélyegekkel, s ismertető jegyekkel láttassanak el”. A Védegylettel együttműködő gyárosok, iparosok és kereskedők pedig e márka képviselőiként „boltjaikat ezt kijelentő czimzettel” láthatták el. (Vö. Az országos védegyesület alapszabályai, i. m., 25–26.) A márka(jel) hamisításáról szóló, a fogyasztókat óvatosságra intő, az egykorú lapokban gyakran olvasható tudósítások a „brand” sikerességét is tanúsították, mint az Életképek következő híre is: „E’ napokban került kezünkbe egy Brünnben készült posztóvég, mellybe e’ szavak voltak szőve: MAGYAR POSZLÓ. A’ csalás olly ügyetlen, hogy az mindjárt észrevehető ’s mi szivünkből örvendünk rajta, hogy Boëtia valahára átlátni kezdi, mikép csakugyan magyarosodnia kell, ha a’ magyar pénzt szereti és érdekeinkhez simulni, ha tengő létét fentartani akarja.” (Életképek, 1844. december 28., 851.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus