Pajor István: Pávayné

Antológia

szöveg

Pajor István

Pávayné

Pávayné mindent becsmérelve lenéz, mit e’ hon gyárt;
            Ő maga is pedig e’ hon kebelén született.

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845. augusztus 2., 160.

Pajor István (1821–1899) epigrammája nem szorul különösebb magyarázatra; célpontjai azok az egykorú sajtóban is gyakran korholt „külföldieskedő” hölgyek, akik nem voltak hajlandóak honi termékeket vásárolni. A belföldi termékek vásárlását, különösképpen a honi kelmék viselését a honleányi és hazafiúi erények megnyilvánulásaként dicsérő szövegek tömegével idézhetők az 1840-es évek közepének sajtójából. Az ezzel kapcsolatos közhangulatot jól érzékelteti a Honderü Társaséleti Szemléjének egy 1845 elején közölt szövege. A hazaszeretet túlzásait kárhoztató írás apropójául két, a szerző állítása szerint a közelmúltban a pesti Váci utcán történt szégyenletes eset szolgált. Az egyik történet szerint jól öltözött fiatalemberek csoportja inzultált egy hazafelé igyekvő nevelőnőt: „»Ejnye be czifra szoknya« szólal meg egyikök; »pedig fogadom, nem is védegyleti« mond a másik; »jere pökjük le« szólt ismét amaz, s a szó azonnal tetté is lőn.” A másik történetben két kísérő nélküli úrhölgyet ért hasonló atrocitás: „A vácziutczában néhány fiatal ember kerül köréjök, trágár beszédeket forgatva piszkos ajkaikon, a nőket gyorsabb sietésre kényszerítőket. Idő telt, míg ezek a szemtelen kísérettől menekültek, s íme honn a fönebb említett módon beundokítva találák felruháikat, mellyek ama betyárok’ szemeit hihetőleg azért sérték, mert nem kék kartonbul készülvén, nem védegyletinek tarták.” (Vö. Honderü, 1845. febr. 18., 139.)

A „külföldieskedés” problémájáról a gyűjteményben lásd: 

Fekete János: Mi kell a magyarnak?
Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Molnár György A haza reményei
Garay János Magyar leány dala
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Alváry Fehér hollói ritkaság
Ney Ferenc Cosmopoliták
Riskó Hymnus-féle
Sujánszky Antal Deák Ferenchez
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus